ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 40758 1 10 31 เด็กหญิง นภัสสร จารึกกลาง
2 40983 1 15 22 เด็กชาย เอกภวินท์ ไขทะเล
3 41001 1 15 40 เด็กหญิง ภัทรพร ว่องปรัชญา
4 41007 1 15 46 เด็กหญิง สุขภิญญา ลาภาพันธุ์
5 39878 2 10 24 เด็กหญิง กนกลักษณ์ ผลคำ
6 39880 2 10 26 เด็กหญิง กานต์พิชชา ดังกระโทก
7 39881 2 10 27 เด็กหญิง จันจิรา ปรูกระโทก
8 39891 2 10 36 เด็กหญิง นันท์นภัส สร้างกลาง
9 39895 2 10 40 เด็กหญิง พัฒน์นรี นาคเนนพะเนา
10 39897 2 10 42 เด็กหญิง วรวลัญช์ อัยวรรณ์
11 39899 2 10 44 เด็กหญิง อนัญพร บ่ายกระโทก
12 41288 2 10 47 เด็กหญิง น้ำมนต์ สุทธิศักดิ์ไพบูลย์
13 39989 2 12 42 เด็กหญิง สุนิษา แป้นพะเนาว์
14 40015 2 13 22 เด็กชาย สกุลวงศ์ วัฒนวิไลย
15 40078 2 14 37 เด็กหญิง ณิชากานต์ แสงศักดิ์
16 41293 2 14 47 เด็กหญิง เขมณัฏฐ์ กฤษหมื่นไวย
17 40097 2 15 10 เด็กชาย ปรวุฒิ การนา

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)