ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 40518 1 5 23 เด็กหญิง กัญฐณา หล่อกลาง
2 40530 1 5 35 เด็กหญิง พรรณภัทร อินทรกำแหง
3 40544 1 6 2 เด็กชาย กุลกิตติ์ กลิ่นจันทร์
4 40588 1 6 46 เด็กหญิง อริสรา ไสยสัตย์
5 40818 1 11 45 เด็กหญิง อภิชญา สวนไผ่
6 40891 1 13 24 เด็กหญิง เกศวริน วิปสูงเนิน
7 40954 1 14 40 เด็กหญิง เพ็ญพิชชา แสงใส
8 40957 1 14 43 เด็กหญิง ศรญา แลสันเที๊ยะ
9 41029 1 16 21 เด็กชาย วุฒินันท์ บัวเมือง
10 41052 1 16 43 เด็กหญิง ศศิวิมล ซ้อนพุดซา
11 39635 2 5 14 เด็กชาย เพราพงศ์พันธุ์ ศรีอำไพ
12 39737 2 7 24 เด็กหญิง กัญญารัตน์ ควรเสนาะ
13 39755 2 7 42 เด็กหญิง ศุภิสรา สุขขีสาร
14 39865 2 10 10 เด็กชาย รัฐภูมิ คล่องแคล่ว
15 39866 2 10 11 เด็กชาย วรานนท์ แก้วมะเริง
16 39952 2 12 5 เด็กชาย ชญาณพงศ์ วะลัยศรี
17 41292 2 12 46 เด็กหญิง กัญญาภัคร ฉ้วยกลิ่น
18 40047 2 14 7 เด็กชาย ธนกร ศิลปศาสตร์
19 40049 2 14 9 เด็กชาย ธนดล พนมหอม
20 40050 2 14 10 เด็กชาย ธนเดช โลหณุต
21 40068 2 14 27 เด็กหญิง กันยดา ปลัดสูงเนิน
22 40074 2 14 33 เด็กหญิง จิญาณพัต เห่งประดิษฐ์
23 40091 2 15 4 เด็กชาย ธนภัทร พัฒนจิตวิไล
24 40092 2 15 5 เด็กชาย ธนศักดิ์ จิกกระโทก
25 40106 2 15 19 เด็กชาย วันพิชิต โพธิ์กุล
26 40107 2 15 20 เด็กชาย ศิวกร กลายกลาง
27 40121 2 15 34 เด็กหญิง เบญญาภา นาคนาคา
28 40126 2 15 39 เด็กหญิง รพีพรรณ ตั้งเลิศจรรยา
29 37856 4 6 8 นาย กมลวัฒน์ รัตนวิชัย
30 37890 4 6 33 นางสาว พัชราภา ภูจันทึก
31 37892 4 7 20 นางสาว พิมพ์งาม มาไทยทองหลาง
32 37898 4 7 21 นางสาว สุภาวดี ท่อจะโปะ
33 37982 4 7 23 นางสาว ศศิกัญญา ดีทั่ว
34 41131 4 7 40 นางสาว พรรัตน์ ขอพรกลาง
35 37894 4 8 20 นางสาว รัตนาภรณ์ ณีระจันทร์
36 41149 4 8 33 นางสาว จีระวรรณ เรียงจอหอ
37 41151 4 8 35 นางสาว ชัชฎาพร ในกระโทก
38 37893 4 9 19 นางสาว พิยดา พุทธบุรี
39 38012 4 9 21 นางสาว กัญญารัตน์ เอี่ยมโคกสูง
40 41177 4 9 41 นางสาว ภัชราภา โพธิ์ชัย
41 41213 4 12 16 นาย ภัทรวิชญ์ ปลอดกระโทก
42 37799 4 12 17 นางสาว ณัฏฐธิดา แปวกระโทก
43 37985 4 12 20 นางสาว สุภัทรชา มากทองหลาง
44 38202 4 12 24 นางสาว อริสา ถนอมในเมือง
45 41218 4 12 35 นางสาว ปัญญาพร คู่กะสังข์
46 38151 4 13 24 นางสาว วิภาวรรณ เตียงช่างรัมย์
47 38154 4 13 25 นางสาว สิริดา เคล้าพิมาย
48 41227 4 13 30 นางสาว จารุกัญญ์ แต้มกระโทก
49 41230 4 13 33 นางสาว ณิชกานต์ กำกระโทก
50 41234 4 13 37 นางสาว ปิยนุช ละพิมาย
51 41235 4 13 38 นางสาว ภัทราวดี เจริญ
52 38026 4 14 26 นางสาว วรัญญา ชุ่มพระ
53 38019 4 16 13 นางสาว นันท์นภัส พิพัฒน์ธนวงค์
54 38017 4 17 21 นางสาว ณิชมน ปั้นโต
55 38057 4 17 22 นางสาว กิ่งตระกูล แซ่ลิ้ม
56 36017 5 13 1 นาย ธนิสร กโนทร

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)