ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 40380 1 1 17 เด็กชาย พรรคนาวิน หวังรักไพบูลย์
2 40463 1 3 31 เด็กหญิง ณัฏฐิกา โสดกระโทก
3 40466 1 3 34 เด็กหญิง ธันยพร รัตนสุภา
4 40726 1 9 44 เด็กหญิง อริสา พินเขียว
5 40869 1 13 2 เด็กชาย กันตินันท์ ชูอิฐจีน
6 40884 1 13 17 เด็กชาย พีรภัทร จุฬา
7 41002 1 15 41 เด็กหญิง ร้อยขวัญ วัชรเมธีกุล
8 39860 2 10 5 เด็กชาย นิษฐภัทร วัจนา
9 39870 2 10 15 เด็กชาย ศุภกร ทองกระโทก
10 41287 2 10 23 เด็กชาย จารุต ด้วงนิล
11 40000 2 13 7 เด็กชาย ณัฐสธน ทองแก้ว
12 40006 2 13 13 เด็กชาย ปัณณวิชญ์ ศรีพิทักษ์
13 40010 2 13 17 เด็กชาย ภูวดล ผางสระน้อย
14 41069 4 2 34 นางสาว ธนียา ไชยสาร
15 37783 4 5 9 นาย ณฐพล แตะกระโทก
16 41112 4 6 43 นางสาว ไพริน ศิริเมืองจันทร์
17 41141 4 8 10 นาย ธัญเทพ รู้การนา
18 41145 4 8 14 นาย มังกร เเตะกระโทก
19 41155 4 8 39 นางสาว ปามิตา ขวัญถาวร
20 41156 4 8 40 นางสาว ปิยาภา ถ้ำกลาง
21 41158 4 8 42 นางสาว พิชญ์สินี ลีสม
22 37792 4 9 2 นาย สุรวุฒิ เบ้าทอง
23 41175 4 9 39 นางสาว ปิยวรรณ ไชยพิพัฒน์
24 41178 4 9 42 นางสาว ลักษภา จินดาอินทร์
25 41184 4 10 11 นาย กิตติคุณ ทาปลัด
26 41188 4 10 15 นาย บารมี เทวฤทธิ์
27 41209 4 12 12 นาย ณัฐพนธ์ นิพนธ์ไชย
28 41216 4 12 33 นางสาว นภัสรา ฉุนจะโปะ
29 41221 4 12 38 นางสาว วราภรณ์ ทัยธานี
30 37789 4 14 2 นาย วีรวิชญ์ วันกิ่ง
31 41239 4 14 22 นาย ธนกฤต เดียงสา
32 41242 4 14 25 นาย วิวัฒน์ กกทองหลาง
33 36713 5 8 1 นาย โกวิท ภูอ่าง
34 36717 5 8 2 นาย ธนวัฒน์ ปลั่งกลาง
35 36909 5 8 14 นาย พนัสศักดิ์ กลิ่นศรีสุข
36 36958 5 8 17 นาย รัฐธรรมนูญ มณีรัตน์
37 36712 5 9 1 นาย กิตติภูมิ หนูแหยม
38 36715 5 9 2 นาย ณภัทร เยื่องกลาง
39 36828 5 9 5 นาย ปิยภัทร รัตนรักษ์

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)