ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 40369 1 1 6 เด็กชาย จิรายุทธ อาจจอหอ
2 40591 1 7 2 เด็กชาย กรวิชญ์ สินปรุ
3 40609 1 7 20 เด็กชาย พุทธิภูมิ เพ็ชรจีนพะเนา
4 40613 1 7 24 เด็กชาย ศรัณยพงศ์ ไทยทะเล
5 40923 1 14 9 เด็กชาย ชนาธร รำไพภักดี
6 39627 2 5 6 เด็กชาย เทวัญ สังฆมณี

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)