ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 39623 2 5 2 เด็กชาย คณาธิป อินคง
2 39751 2 7 38 เด็กหญิง วรัญธร ชุมกว้าง
3 39785 2 8 25 เด็กหญิง กิตติกานต์ ยกบัตร
4 38104 4 7 26 นางสาว นพภัสสร สารบาญ
5 38113 4 8 27 นางสาว สุฑามณี นุชกระโทก
6 38097 4 9 24 นางสาว กัญญาลักษณ์ รักวิเศษ
7 38106 4 9 25 นางสาว เบญจมาศ นาคสีสด
8 38109 4 10 24 นางสาว พัสน์นันท์ นิลวิเศษ
9 37950 4 13 1 นาย จตุรภัทร ยศกิตติภัทร
10 41228 4 13 31 นางสาว จีรนันท์ ไพบูลย์ศรีนครา
11 38103 4 16 17 นางสาว ธิดารัตน์ จงดี
12 38116 4 16 18 นางสาว อินทิตา ศรีไกรเพ็ชร
13 41270 4 16 39 นางสาว วชิราภรณ์ พรวราพงศ์ไท
14 36868 5 8 10 นาย วงศธร อินคง
15 36875 5 9 21 นางสาว กิตยาติกรณ์ ยกบัตร
16 36878 5 9 23 นางสาว ชนิดาภา ภักดีมาก
17 37091 5 13 4 นาย นนทนัน แนบพลกรัง

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)