ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 41072 4 3 31 นางสาว กมลชนก ไชยณรงค์
2 41074 4 3 33 นางสาว ชนิกานต์ ธนกุลาศรี
3 41130 4 7 39 นางสาว ปัณณพร อารยะพงศ์
4 38141 4 9 26 นางสาว ชญาดา เติมพรม
5 41174 4 9 38 นางสาว ปัณฑิตา รานอก
6 41201 4 10 40 นางสาว สุพัตรา ดอนกลาง
7 37846 4 11 30 นางสาว วิริภา สุสิริยา
8 38130 4 12 4 นาย บุญญพัฒน์ เพียรเกาะ
9 38211 4 12 6 นาย ณัฐเศรษฐ์ สังสนั่น
10 38278 4 12 28 นางสาว นัชนันทน์ นอใหม่
11 38273 4 15 33 นางสาว จิราภรณ์ วรมากุล
12 41267 4 16 36 นางสาว ชญาณ์นันท์ ฉายสุริยพันธุ์
13 37248 5 5 31 นางสาว ณัฐวรา ปัทนาถา
14 37252 5 5 32 นางสาว ธัชพรรณ อัยแก้ว
15 37255 5 5 33 นางสาว นันทวรรณ ม่วงฉะ
16 40228 5 6 14 นาย ณัฐวุฒิ บรรจงหมื่นไวย
17 37025 5 6 26 นางสาว รัตนาภรณ์ เปล่งกระโทก
18 37106 5 6 28 นางสาว ชุลิตา เหมะธุรินทร์
19 40235 5 6 36 นางสาว จุฑารัตน์ เตยกระโทก
20 40239 5 6 40 นางสาว ณัฐริกา ทรวงโพธิ์
21 40244 5 6 44 นางสาว ศุภิสรา พิสิฐวาณิช
22 37251 5 7 35 นางสาว ธวัลรัตน์ เถาพุทรา
23 37259 5 7 36 นางสาว มนัสนันท์ นามกระโทก
24 36881 5 8 30 นางสาว ณัชชา พันธ์ถวิล
25 37070 5 8 40 นางสาว พรนิภา เพ็ชรงาม
26 37063 5 10 27 นางสาว จิรนันท์ จันทร์คำ
27 37243 5 11 31 นางสาว กฤตยา จันลิ้มมะดัน
28 37258 5 11 32 นางสาว ภัคจีรา ศรีสว่าง
29 37260 5 11 33 นางสาว เมธาพร ภาษะฐิติ
30 37253 5 12 31 นางสาว ธัญญลักษณ์ สีลาวงค์
31 37356 5 13 13 นาย กิตติพงษ์ ด่านสันเทียะ
32 37219 5 14 13 นาย ฐิติภัทร จรกระโทก
33 37224 5 14 14 นาย ปรมินทร์ โสภาคำ
34 37365 5 14 21 นาย พิพัฒน์ ทวนมะเริง
35 37105 5 15 30 นางสาว ชิดชนก สวาสโพธิ์กลาง
36 40328 5 15 40 นางสาว ชินธันย์ ธิติอิสราศักดิ์
37 36969 5 17 20 นางสาว จิตตภรณ์ คล่องแคล่ว
38 37059 5 17 21 นางสาว กรวรรณ โพธิ์กลาง
39 40360 5 17 37 นางสาว อริศรา ศาลกลาง
40 40361 5 17 38 นางสาว กิตติพิชญ์ บุญหนองเหล่า

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)