ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 40618 1 7 29 เด็กหญิง กุสุมา อริเดช
2 40666 1 8 31 เด็กหญิง นลัทพร กุดนอก
3 40704 1 9 22 เด็กชาย วศิน ยรรยงค์
4 40992 1 15 31 เด็กหญิง ธวัลรัตน์ พะเนาว์ศรี
5 39803 2 8 43 เด็กหญิง ภัทราพร พะเนาว์ศรี
6 40073 2 14 32 เด็กหญิง เขมิกาพร ธีรวัฒนไพบูลย์
7 40168 2 16 33 เด็กหญิง พิชญดา สัตย์บุตร
8 41101 4 5 27 นาย นนทกร พลีดี
9 41103 4 5 44 นางสาว ปาณิสรา อินทร์ทิพย์
10 41105 4 5 46 นางสาว อรปรียา ศกาญจน์กิจ
11 41111 4 6 42 นางสาว นภกมล ต้นทับไทย
12 41170 4 9 34 นางสาว กนกขวัญ อะริยะมนตรี
13 38263 4 11 21 นาย พงษ์ณภัทร กิ่งนอก
14 38041 4 12 2 นาย ธนิสร หม่อมกระโทก
15 38061 4 15 24 นางสาว ณัฐธิดา วงศ์มะเริง
16 41281 4 17 34 นางสาว ภัทราวดี พะเนาว์ศรี
17 36910 5 15 5 นาย พีรวิชญ์ บุญคำมูล
18 36937 5 15 28 นางสาว ศิรัญญา ชูโชติ
19 37291 5 16 17 นางสาว ชนิกานต์ ไทยทัต

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)