ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 40388 1 1 25 เด็กหญิง มัณฑิรา ทองประดิษฐ
2 40464 1 3 32 เด็กหญิง ธัญรัตน์ เจิมขุนทด
3 40519 1 5 24 เด็กหญิง กิตติยาภรณ์ ทิพย์โภชน์
4 40535 1 5 40 เด็กหญิง ลักษณ์นภา ภาสุกใส
5 40576 1 6 34 เด็กหญิง นนทิชา ยินมะเริง
6 40622 1 7 33 เด็กหญิง ชุติสรา แก่นกระโทก
7 40710 1 9 28 เด็กหญิง กันตา แขพุดซา
8 40715 1 9 33 เด็กหญิง เชษฐ์สุดา คำกองแก้ว
9 40723 1 9 41 เด็กหญิง มณฑ์นภา อินทรลิตร
10 40910 1 13 43 เด็กหญิง วิชญาดา มูลจังหรีด
11 40939 1 14 25 เด็กหญิง กฤษติกา พระเสมา
12 40946 1 14 32 เด็กหญิง ทิชาภัทร เทากระโทก
13 39645 2 5 24 เด็กหญิง จุฑามาศ ไขขุนทด
14 39665 2 5 44 เด็กหญิง สุวรัตน์ถวดี ชมกระโทก
15 39674 2 6 7 เด็กชาย ณพชร เที่ยงกระโทก
16 39703 2 6 36 เด็กหญิง ฐิติชญา สุวรรณพิงคา
17 39713 2 6 46 เด็กหญิง อติกานต์ มณีกระโทก
18 39904 2 11 3 เด็กชาย คุณานนต์ คุณที
19 40082 2 14 41 เด็กหญิง บุรัสกร สุดกระโทก
20 40088 2 15 1 เด็กชาย คณาธิป ทิพย์สมบัติ
21 40102 2 15 15 เด็กชาย พีรวิชญ์ คำแก้ว
22 37741 4 5 30 นางสาว อภิชยา ชมกระโทก
23 37842 4 11 29 นางสาว ปทุมพร เสาร์ฤกษ์
24 37935 4 11 33 นางสาว มัทนาวดี เรียงอาจ
25 37936 4 11 34 นางสาว รัตติญา ศิริรัตน์
26 38312 4 11 37 นางสาว ชลดา สุขปานกลาง
27 41207 4 11 40 นางสาว สุวรรณี ทองเงิน
28 38030 4 13 22 นางสาว อุทัยวรรณ จอนเกาะ
29 38011 4 15 23 นางสาว กัญญ์วรา ท้ายเมือง
30 36941 5 5 22 นางสาว อินทิรา ค่ายมั่น
31 36874 5 8 29 นางสาว กันตา พันธ์ถวิล
32 40264 5 8 42 นางสาว จิรวรรณี การะศรี
33 40265 5 8 43 นางสาว ธัญชนก กรวดสระน้อย
34 36924 5 9 26 นางสาว ชยาภรณ์ สุภลักษณ์
35 36940 5 9 33 นางสาว สุเมธินี มาหนองโดน
36 37162 5 11 28 นางสาว วนิดา เกิดมะเริง
37 37161 5 15 32 นางสาว รัชฎา ประกอบ
38 37164 5 15 33 นางสาว วริศรา พยัคมะเริง
39 37168 5 15 34 นางสาว สุดารัตน์ พวงเกาะ
40 37334 5 16 20 นางสาว กัญญาวีร์ วันเฟื่องฟู

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)