ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 40411 1 2 18 เด็กชาย พิชญะ กองษา
2 40425 1 2 32 เด็กหญิง บุญรักษา สิงหวรวงศ์
3 40436 1 3 4 เด็กชาย จิตติพัฒน์ ปร๋อกระโทก
4 40450 1 3 18 เด็กชาย วิชยุตม์ แสงศรี
5 40470 1 3 38 เด็กหญิง สุภัสสร นากุดนอก
6 40522 1 5 27 เด็กหญิง ฐานิศรา โคตะมา
7 40564 1 6 22 เด็กหญิง กนต์รพี ศรีเสน
8 40574 1 6 32 เด็กหญิง ธัญยพร พับครบุรี
9 40575 1 6 33 เด็กหญิง นชพรรณ สว่างคำ
10 40578 1 6 36 เด็กหญิง นิรัณญา สุขกูล
11 40580 1 6 38 เด็กหญิง พัชรมณี นกสันเทียะ
12 40584 1 6 42 เด็กหญิง รุ่งศิรินทร์ สุวิชาเชิดชู
13 40639 1 8 4 เด็กชาย จิรภัทร บุตรศรีภูมิ
14 40650 1 8 15 เด็กชาย ปิยะพล ดวงดี
15 40664 1 8 29 เด็กหญิง เกศรินทร์ บุตรพรม
16 40676 1 8 41 เด็กหญิง วิยดา มาระทัด
17 40678 1 8 43 เด็กหญิง สิริยากร ราชการกลาง
18 40685 1 9 4 เด็กชาย จิระวุฒิ ฤทธิ์ใหม่
19 40691 1 9 9 เด็กชาย ณัฐวัฒน์ นิลแท้
20 40698 1 9 16 เด็กชาย ปฏิพัทธ์ แห่งกลาง
21 40739 1 10 12 เด็กชาย ธนวัฒน์ เนียมอ่อน
22 40750 1 10 23 เด็กหญิง กัลยา ดงกระโทก
23 40775 1 11 2 เด็กชาย กิตติ สีเกาะ
24 40784 1 11 11 เด็กชาย นวภูมิ เชื้อสนิท
25 40833 1 12 13 เด็กชาย ประภวิษณ์ สุขศรีนาค
26 40836 1 12 16 เด็กชาย พีรพัฒน์ ยอดยังพะเนา
27 40849 1 12 29 เด็กหญิง ทิพกัลยา มนอยู่พะเนาว์
28 40852 1 12 32 เด็กหญิง นัฐนิชา เชง
29 40859 1 12 39 เด็กหญิง รสรินทร์ ปานกระโทก
30 40862 1 12 42 เด็กหญิง วลิดา พรหมเมตตา
31 40866 1 12 46 เด็กหญิง สุชญา บ่อพิมาย
32 40887 1 13 20 เด็กชาย สาโรจน์ ดีนวล
33 40964 1 15 3 เด็กชาย จิรภัทร เยาว์เหมือน
34 40986 1 15 25 เด็กหญิง กรณพรรณ ไสยเรือง
35 40988 1 15 27 เด็กหญิง จิรัชญา ราษฏร์กลาง
36 40989 1 15 28 เด็กหญิง ฐาณัชชา ดำพรมพะเนา
37 40990 1 15 29 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา สาระคำ
38 40998 1 15 37 เด็กหญิง พรพักตร์ โอภาโส
39 41032 1 16 24 เด็กหญิง กฤตพร แสนบรรดิษฐ์
40 41048 1 16 39 เด็กหญิง ภัทรปภา แซ่เลี้ยว

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)