ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 40434 1 3 2 เด็กชาย เกียรติศักดิ์ เชาว์มะเริง
2 40568 1 6 26 เด็กหญิง เจนจิตรา แสงชัชวาล
3 40572 1 6 30 เด็กหญิง ณิชกานต์ จันขุน
4 40586 1 6 44 เด็กหญิง อธิชา จีรังโคกกรวด
5 40756 1 10 29 เด็กหญิง ฐิติชญาพร กลับผินไผ่
6 40762 1 10 35 เด็กหญิง พรไพลิน ยิ้มนิรัญ
7 40860 1 12 40 เด็กหญิง รสิตา แจ้งขำ
8 39746 2 7 33 เด็กหญิง ภัทรธิดา พรมจันทร์
9 39934 2 11 32 เด็กหญิง ดาริน พงศ์สิริวิโรจน์
10 40065 2 14 25 เด็กหญิง กมลพัชร ด้วงนิล
11 41113 4 6 44 นางสาว มินตรา แสนสวัสดิ์
12 41135 4 7 44 นางสาว ศรา บุรีนอก
13 41255 4 15 38 นางสาว ลลิภัทร ไขทะเล
14 37008 5 17 3 นาย อดิเทพ ตันวรรณรักษ์
15 37188 5 17 6 นาย วีระเดช พฤกษาการ
16 40347 5 17 16 นาย ปรเมษฐ์ ไทยงูเหลือม

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)