ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 40376 1 1 13 เด็กชาย ธนกฤต กฤษสุวรรณ์
2 40460 1 3 28 เด็กหญิง ชนิดาภา พรมมาบูรณ์
3 40506 1 5 11 เด็กชาย ธีรศักดิ์ งึมกระโทก
4 40533 1 5 38 เด็กหญิง ภัทรคีตา แตะกระโทก
5 40644 1 8 9 เด็กชาย ณัฐพงษ์ เลิศธนันพงศ์
6 40725 1 9 43 เด็กหญิง สาริสา จันขุน
7 40734 1 10 7 เด็กชาย เจนวิทย์ วงษ์ด่านเจริญ
8 40757 1 10 30 เด็กหญิง ทิพวรรณ วิทยา
9 40768 1 10 41 เด็กหญิง วรัญญา แสงอุทัย
10 40771 1 10 44 เด็กหญิง สิริรัตน์ ไม้กระโทก
11 40846 1 12 26 เด็กหญิง กัลยรัตน์ มั่นคง
12 40942 1 14 28 เด็กหญิง เกษราภรณ์ ทบคลัง
13 39649 2 5 28 เด็กหญิง ณัฐวดี บุญยืน
14 39809 2 9 2 เด็กชาย ณัฐดนัย ขอสวยกลาง
15 39810 2 9 3 เด็กชาย ณัฐพงศ์ ใหญ่นามจันทร์
16 39814 2 9 7 เด็กชาย ทนง คงพัวะ
17 39815 2 9 8 เด็กชาย ธนกฤต บวชกระโทก
18 39820 2 9 13 เด็กชาย นราเทพ พึ่งจันดุม
19 40036 2 13 43 เด็กหญิง สลิลทิพย์ โชตินอก

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)