ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 40498 1 5 3 เด็กชาย ชนพัฒน์ ลิไธสง
2 40503 1 5 8 เด็กชาย ธนกฤต จงจอหอ
3 40520 1 5 25 เด็กหญิง ชญานิศ นิลสันเทียะ
4 40526 1 5 31 เด็กหญิง ณัฐณิชา แพกระโทก
5 40532 1 5 37 เด็กหญิง เพชรรัตน์ เงาฉาย
6 40536 1 5 41 เด็กหญิง วรทิพย์ พุทธรักษา
7 40668 1 8 33 เด็กหญิง ปาริชาติ หวังในธรรม
8 40680 1 8 45 เด็กหญิง อภิญญา วงเวียน
9 40773 1 10 46 เด็กหญิง อัญชลิกา จีนแฉ่ง
10 40786 1 11 13 เด็กชาย พัดชกร ภู่พานิช
11 40814 1 11 41 เด็กหญิง ศุภกานต์ ชมจอหอ
12 40917 1 14 3 เด็กชาย กิตตินันท์ กุ้งสำโรง
13 40961 1 14 47 เด็กหญิง เอมมิกา นิลพรมมา
14 41046 1 16 37 เด็กหญิง พิรุณรักษ์ แรมพิมาย
15 39669 2 6 2 เด็กชาย การัณยภาส อ่อนชำนิ
16 39682 2 6 15 เด็กชาย ธัญญารัตน์ ประกอบผล
17 39683 2 6 16 เด็กชาย ธารา ปะฎิโยเก
18 39693 2 6 26 เด็กชาย วาทิน แก้วมาพะเนา
19 39698 2 6 31 เด็กชาย สิระ จตุรโยธิน
20 39743 2 7 30 เด็กหญิง พัสวี ชาญศิลป์
21 39775 2 8 15 เด็กชาย พีรภัทร์ วิเชียร
22 39788 2 8 28 เด็กหญิง จิราภรณ์ ศิลาวงษ์
23 39789 2 8 29 เด็กหญิง ชนสรณ์ ค่ากระโทก
24 39791 2 8 31 เด็กหญิง ณัชฐนันท์ เหล็กพิมาย
25 39850 2 9 41 เด็กหญิง วิสัชณา ขุมพลกรัง
26 39882 2 10 28 เด็กหญิง จิดาภา สุขปื้อ
27 39896 2 10 41 เด็กหญิง ภัทรวดี ศูนย์กลาง
28 39978 2 12 31 เด็กหญิง นราศิลป์ จันทร์มาลา
29 39979 2 12 32 เด็กหญิง นิตยา เพ็ชรกลั่น
30 40012 2 13 19 เด็กชาย วรโชติ สารโชติ
31 40019 2 13 26 เด็กหญิง กรณภา อาจชัยภูมิ
32 40020 2 13 27 เด็กหญิง กานต์ฤทัย ใจกุศล
33 40021 2 13 28 เด็กหญิง ญาณิศา เหม็งสูงเนิน
34 40023 2 13 30 เด็กหญิง ณัฐกานต์ รัตนภักดี
35 40024 2 13 31 เด็กหญิง ณัฐชยา ชนะค้า
36 40031 2 13 38 เด็กหญิง พิมพ์ชนก ทองศรีมะดัน
37 40032 2 13 39 เด็กหญิง รัชฎาภรณ์ ไชยหงษ์
38 40040 2 13 47 เด็กหญิง เอมมิกา จิตจำเรือง
39 40087 2 14 46 เด็กหญิง วณิดา ศรีจันทร์กลาง
40 40139 2 16 5 เด็กชาย จตุรวิทย์ จันทร์ศิริสุข
41 40158 2 16 23 เด็กชาย อนุชิต กระจายพะเนาว์
42 40173 2 16 38 เด็กหญิง ภัทรวดี อาจิณกิจ

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)