ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 40366 1 1 3 เด็กชาย กฤตเมธ อันทะเกษ
2 40367 1 1 4 เด็กชาย กฤตยชญ์ อันทะเกษ
3 40371 1 1 8 เด็กชาย ณัฐกิตติ์ จำปา
4 40384 1 1 21 เด็กชาย วิรภัทร ภักดิ์กระโทก
5 40447 1 3 15 เด็กชาย ภูมิรพี พูลสวัสดิ์
6 40521 1 5 26 เด็กหญิง โชติกา ชัยดิษฐ์
7 40616 1 7 27 เด็กชาย อภิวิชญ์ เย้ยกระโทก
8 39653 2 5 32 เด็กหญิง ปภาวรินท์ คมวิริยะวุฒิ
9 39708 2 6 41 เด็กหญิง ประภาศรี เขียวสว่าง
10 39739 2 7 26 เด็กหญิง ชฎาธาร แสนพงศ์
11 39758 2 7 45 เด็กหญิง อภิสรา ศรีชุมแสง
12 39804 2 8 44 เด็กหญิง มณีชิดชนก จ่ามมาตย์
13 39920 2 11 18 เด็กชาย หฤษฎ์ อุดมศิลป์
14 37925 4 6 37 นางสาว ธันวาภรณ์ นิลคูหา
15 37937 4 10 19 นางสาว วราพร สุดชู
16 37301 5 7 37 นางสาว ศุจินธรา พรมสันเทียะ
17 40255 5 7 42 นางสาว ชุติมา จิระมงคล
18 40256 5 7 43 นางสาว ญาณี ศรีสวัสดิ์
19 40257 5 7 44 นางสาว ฐปริญญาธร บวชสันเทียะ
20 40258 5 7 45 นางสาว ณัฐชยา ไชยสุวรรณ

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)