ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 40708 1 9 26 เด็กหญิง กวินธิดา แสงมณี
2 40711 1 9 29 เด็กหญิง กันยกรณ์ พลอยกระโทก
3 40843 1 12 23 เด็กหญิง กชกร การชะนะชำนาญ
4 40932 1 14 18 เด็กชาย พิรพัฒน์ ชนะพาล
5 39715 2 7 2 เด็กชาย กวีรภัทร์ ศรีแก้ว
6 40083 2 14 42 เด็กหญิง ปรดา เคล้าฉลาด
7 40085 2 14 44 เด็กหญิง ภัคจิรา วีระชัยสันติกุล
8 41120 4 7 13 นาย พงศพัฒน์ รัตนนท์
9 41122 4 7 15 นาย ภูมิกิจ รังคะวัต
10 38246 4 10 8 นาย กรกฤษณ์ ปราบภัย

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)