ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 40448 1 3 16 เด็กชาย วรรณพงษ พงษ์แก้วดก
2 40512 1 5 17 เด็กชาย รัชพล ประมวล
3 40514 1 5 19 เด็กชาย ศุภกิจ ใกล้กลาง
4 40548 1 6 6 เด็กชาย ชาณุพัช​ร์​ อุดมนาม
5 40599 1 7 10 เด็กชาย ธนกร จินดาอินทร์
6 40787 1 11 14 เด็กชาย พีรวัฒน์ แดนไธสง
7 40813 1 11 40 เด็กหญิง ศรัณย์พร จันทะดวง
8 40906 1 13 39 เด็กหญิง ปุญญตา เครื่องกลาง
9 40920 1 14 6 เด็กชาย จิมมี่ แม็กเครฟ
10 40959 1 14 45 เด็กหญิง สุมิตตรา วงษ์พะเนา
11 40960 1 14 46 เด็กหญิง สุวิมล นาโม
12 39659 2 5 38 เด็กหญิง วรัญญา ปาลกวงค์ ณ อยุธยา
13 39768 2 8 8 เด็กชาย ธีร์จุฑา ฉอสันเทียะ
14 39900 2 10 45 เด็กหญิง อมลวรรณ เสริฐกระโทก
15 39941 2 11 39 เด็กหญิง เปมิกา บุษบุญ
16 41291 2 12 23 เด็กชาย กันต์ธร ศิริบุญนภา
17 37885 4 4 22 นางสาว ณัฏฐณิชา เจริญพจน์
18 37990 4 11 15 นาย จันทลักษณ์ พรมลี
19 41226 4 13 20 นาย ธานินทร์ ขวัญอ่อน
20 38155 4 14 29 นางสาว สิริวิมล อินทรหะ
21 38272 4 15 32 นางสาว จิดาภา ทองมาก
22 38220 4 16 6 นาย วัฒนพงษ์ ขอวรกลาง
23 38092 4 17 9 นาย สหรัฐ เดชวิทย์
24 37056 5 5 12 นาย อาทินันท์ พิมพ์ชัย
25 37138 5 5 14 นาย ปัญญากร ประวะเสนัง
26 37121 5 6 29 นางสาว วรัทยา ศรีสวัสดิ์
27 37108 5 7 30 นางสาว ณัฐธิดา หน่อทองหลาง
28 37119 5 7 32 นางสาว รัชชานันท์ ตวยกระโทก
29 37115 5 15 31 นางสาว ภควดี จรุงกลิ่น
30 37382 5 17 26 นางสาว ฐิติยาภรณ์ บุญชุม
31 37386 5 17 28 นางสาว ปณาลี อินทรพาณิชย์

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)