ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 40418 1 2 25 เด็กหญิง ชลธิชา การัณยวงศ์
2 40419 1 2 26 เด็กหญิง ชาลิสา รื่นธณาพินันท์
3 40420 1 2 27 เด็กหญิง ณัฐนรินท์ ปุญญเดชตระกูล
4 40458 1 3 26 เด็กหญิง กัลยกร สมบูรณ์
5 40635 1 7 46 เด็กหญิง อมราลักษณ์ เเจกเกาะ
6 40677 1 8 42 เด็กหญิง ศิริกัญญา จันทร์ดำ
7 40713 1 9 31 เด็กหญิง จุฑาดา พิมพ์ปรุ
8 40717 1 9 35 เด็กหญิง ณัฐนันท์ นิจดร
9 40799 1 11 26 เด็กหญิง ชยากร เชาว์ดำรงสกุล
10 40940 1 14 26 เด็กหญิง กัลป์ธีรา คำไทย
11 40944 1 14 30 เด็กหญิง ฐิติชญา บุญศรี
12 39642 2 5 21 เด็กหญิง กันติชานันท์ ไพณรินทร์
13 39651 2 5 30 เด็กหญิง นภัสนันท์ จันทร์อินทร์
14 39666 2 5 45 เด็กหญิง อโรชา ทศประเสริฐ
15 39807 2 8 47 เด็กหญิง อรอินท์ มีใหม่
16 40176 2 16 41 เด็กหญิง วริศรา บุญเอนก
17 40178 2 16 43 เด็กหญิง ศุภิสรา สมน้อย
18 41152 4 8 36 นางสาว นภัสสร หม่อนกระโทก
19 41159 4 8 43 นางสาว วิลาสินี ชายทวีป
20 41169 4 9 33 นางสาว กตัญธิตา เศียรศิริบัณฑิต
21 41172 4 9 36 นางสาว ธันยพร สายสี
22 41263 4 16 32 นางสาว กนกอร ชัยกล้าหาญ
23 41274 4 17 14 นาย ลัทธพล เอกวิทโยภาส
24 37737 4 17 15 นางสาว พิสชา สะแกทอง
25 41275 4 17 28 นางสาว ชนัญธิดา ขอสืบ
26 41276 4 17 29 นางสาว ณญาดา ทศราช
27 41277 4 17 30 นางสาว ณัชชานันท์ โชตินอก
28 41278 4 17 31 นางสาว ธนัฏฐา เด่นกระโทก
29 41279 4 17 32 นางสาว เนตรชนก บุตรดี
30 41280 4 17 33 นางสาว พิศโสภา พรมพันธ์ใจ
31 41282 4 17 35 นางสาว วันวิสาข์ ว่องไว
32 41283 4 17 36 นางสาว สุมิตรา ของโพธิ์
33 41284 4 17 37 นางสาว อริสรา พรมโคตร
34 36936 5 9 32 นางสาว วราภรณ์ บุตรเงิน
35 40271 5 9 41 นางสาว เจนนภา เข็มแก้ว

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)