ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 40440 1 3 8 เด็กชาย ชิน น้อยวิเศษ
2 40824 1 12 4 เด็กชาย ณัชดลย์ เมืองจำนงค์
3 39919 2 11 17 เด็กชาย สิรภพ กิ่งเพชร
4 41289 2 11 22 เด็กชาย ณภัทร ทิศกระโทก
5 39951 2 12 4 เด็กชาย จิรวุฒิ เผือกสีแก้ว
6 39955 2 12 8 เด็กชาย ธนวรรธน์ ฉ่ำกิ่ง
7 39966 2 12 19 เด็กชาย วรกมล เขียวคำ
8 39967 2 12 20 เด็กชาย สุธิวัส โพธิ์เกราะ
9 40008 2 13 15 เด็กชาย ภูมิวิเศษ มาระศรี
10 41065 4 2 16 นาย ชนกันต์ กระจายโภชน์
11 41253 4 15 36 นางสาว พรนภา ละมุลครบุรี
12 40226 5 6 12 นาย จักรพงษ์ พุทธโค
13 40227 5 6 13 นาย จักริน ประกอบผล
14 40229 5 6 15 นาย พีรดนย์ ชาวดง
15 40231 5 6 17 นาย รพีภัทร จิวแส
16 37375 5 14 23 นาย สุภลักษ์ ม่วงประสิทธิ์
17 36916 5 15 6 นาย มาวิน ศรีเสริม
18 36957 5 15 7 นาย ยศธร อาประเวส
19 37048 5 15 9 นาย พีรพัฒน์ อุ่มจันสา
20 37223 5 15 17 นาย ธุมากร สังข์น้ำมนต์

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)