ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 39794 2 8 34 เด็กหญิง ธาราทิพย์ พลเจริญ
2 39796 2 8 36 เด็กหญิง บวรลักษณ์ ตราชู
3 39801 2 8 41 เด็กหญิง พณิชา ตายงค์

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)