ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 36872 5 8 12 นาย โสภณวิชญ์ แพทย์มด
2 36988 5 8 18 นาย กฤษฏิ์พงษ์ ณรงค์ฤทธิ์

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)