ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 40373 1 1 10 เด็กชาย ตรีวิศฬ์ จิตฐเมธีสกุล
2 40545 1 6 3 เด็กชาย จิรพัส กลางจอหอ
3 40598 1 7 9 เด็กชาย ดนัยณัฐฐ จารุวงศ์วิทยา
4 40606 1 7 17 เด็กชาย ปัณณวิชญ์ บัวขจร
5 40654 1 8 19 เด็กชาย รชานนท์ กระจงกลาง
6 40686 1 9 5 เด็กชาย ชญานนท์ เวชษี
7 40701 1 9 19 เด็กชาย พัชรพล ปัญญาพูนตระกูล
8 40706 1 9 24 เด็กชาย สุรเดช จันทร์มีศิลป์
9 40789 1 11 16 เด็กชาย มงคลชัย มงคลชัยนาม
10 40790 1 11 17 เด็กชาย ศักดิภัทร ดอกกลาง
11 40798 1 11 25 เด็กหญิง ชนิดา อยู่อุ่นพะเนา
12 40801 1 11 28 เด็กหญิง ณภัทร ไผครบุรี
13 40808 1 11 35 เด็กหญิง พรนัชชา ไพศาล
14 40861 1 12 41 เด็กหญิง ลรินทร สงนอก
15 40936 1 14 22 เด็กชาย อนุพงษ์ โสมณวัฒน์
16 41011 1 16 3 เด็กชาย จิรภัทร มีเกาะ
17 39716 2 7 3 เด็กชาย จักรรินทร์ ปานนอก
18 39717 2 7 4 เด็กชาย ชิษณุชา พลรักษา
19 39720 2 7 7 เด็กชาย ธันวาชนม์ กุ้งมะเริง
20 39723 2 7 10 เด็กชาย ปรเมศวร์ แซ่อึง
21 39874 2 10 19 เด็กชาย สิรวิชญ์ แถบเกิด
22 41290 2 11 46 เด็กหญิง อังสุมาลิน ภู่มาเลิศสินทร์
23 39994 2 13 1 เด็กชาย จักราช เข็มสันเทียะ
24 39999 2 13 6 เด็กชาย ณัฐชนน แก้วศรี
25 40009 2 13 16 เด็กชาย ภูมิสิทธิ์ มันตาพันธ์
26 40062 2 14 22 เด็กชาย ศราวิน เชาวันกลาง
27 37849 4 5 39 นางสาว สุตาภัทร ปิ่นสุวรรณ
28 41132 4 7 41 นางสาว ภัทรภร โรจน์ทวีหิรัญ
29 41186 4 10 13 นาย ตรีภพ มณีเนตร
30 41187 4 10 14 นาย ธนากรณ์ ไทยมะณี
31 38007 4 14 11 นาย ศุภกร ทรัพย์ไพบูลย์ชัย
32 41258 4 16 8 นาย จิรวัฒน์ สุบงกฎ
33 41259 4 16 9 นาย รัฐกฤต อนุเสถียร
34 37312 5 7 14 นาย ชญานนท์ ค้ำกลาง
35 37397 5 10 34 นางสาว สุกัญญา ปอยมะเริง
36 37201 5 11 29 นางสาว ธัญลักษณ์ กล้ากลาง
37 37396 5 11 36 นางสาว สลิลทิพย์ บัวสองสี
38 37327 5 16 6 นาย ภาคิน แพทย์กระโทก

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)