ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 40432 1 2 39 เด็กหญิง อัญชิสา เพิ่มพิบูลย์
2 40462 1 3 30 เด็กหญิง ชัญญาณ์ภัช สมานพันธ์สกุล
3 40553 1 6 11 เด็กชาย ธราเทพ ภูเดช
4 40645 1 8 10 เด็กชาย ทีรวัฒน์ แก้วจังหาร
5 40657 1 8 22 เด็กชาย สิรภพ ก้อนชัยภูมิ
6 40659 1 8 24 เด็กชาย อธิป จันทะนะ
7 40720 1 9 38 เด็กหญิง นวรัตน์ บริสุทธิ์
8 40765 1 10 38 เด็กหญิง ภัชราภา คำพิรานนท์
9 40811 1 11 38 เด็กหญิง พินธุษร จันทร์ทอง
10 40911 1 13 44 เด็กหญิง สาวิกา โพธิ์งาม
11 40924 1 14 10 เด็กชาย เตชธรรม กล้าหาญ
12 41000 1 15 39 เด็กหญิง พิมพ์ชนก ประยงค์รักษ์
13 39689 2 6 22 เด็กชาย ภานุพันธุ์ ควรเสนาะ
14 39706 2 6 39 เด็กหญิง นภวรรณ สิงหแสนยาพงษ์
15 39742 2 7 29 เด็กหญิง เบญจวรรณ คงศรี
16 39760 2 7 47 เด็กหญิง ไอริสา กาดกลางดอน
17 39819 2 9 12 เด็กชาย นรเทพ ชมพุด
18 39835 2 9 27 เด็กหญิง ขวัญชนก จันทร์ชู
19 39838 2 9 30 เด็กหญิง ชนิตา โพธิ์กาญจนกุล
20 39853 2 9 44 เด็กหญิง อัชฌา ราญสระน้อย
21 39889 2 10 34 เด็กหญิง ธนิษฐา ตั้งกระจ่างจิตร
22 39892 2 10 37 เด็กหญิง ปภาวี พูนสวัสดิ์
23 39901 2 10 46 เด็กหญิง อรุณรัตน์ ขจรวงษ์
24 39953 2 12 6 เด็กชาย ธนทัต ทิพย์สาคร
25 39960 2 12 13 เด็กชาย พลกฤต ชะม้อยกลาง
26 39962 2 12 15 เด็กชาย ภาณุพงศ์ รักษ์กระโทก
27 40066 2 14 26 เด็กหญิง กัญญ์วรา นวนคำ
28 40075 2 14 34 เด็กหญิง ชุติมา คงสนิทพเนา
29 40084 2 14 43 เด็กหญิง พอใจ พจน์ฉิมพลี
30 37833 4 6 7 นาย สิรดนัย แก้วประทุม
31 37960 4 6 14 นาย ภานุวัฒน์ เทพวงศ์
32 41114 4 6 45 นางสาว วิชญาดา คำโรย
33 37750 4 7 1 นาย ปรัตถกร ต้นรังกลาง
34 38269 4 7 30 นางสาว กัญญาพัชร เส็งมะดัน
35 38285 4 7 32 นางสาว สุธาสินี ยิ้มมะเริง
36 38319 4 8 30 นางสาว นิธีวดี วงศ์ศรีชา
37 38287 4 9 29 นางสาว ไหมเงิน หวานชะเอม
38 41185 4 10 12 นาย ฉัตรชัย ศรีสม
39 38290 4 12 9 นาย กิตติพศ มีมะแม
40 38270 4 12 27 นางสาว กุลจิรา สุทธิพิทักษ์
41 38320 4 12 29 นางสาว ประภาศิณี ปราบพยัคฆ์
42 38322 4 12 30 นางสาว ฝนทิพย์ งามตรง
43 41215 4 12 32 นางสาว กานดา ทูลพุทธา
44 41219 4 12 36 นางสาว ปานชนก ศรีมหาพรหม
45 41220 4 12 37 นางสาว ไพลินศิริ หวินครบุรี
46 41222 4 12 39 นางสาว ศศิกานต์ ศรีมาศ
47 38281 4 13 29 นางสาว ปริยากร พิมพ์วิจิตร
48 41247 4 14 39 นางสาว สุชานาถ นกกระโทก
49 37012 5 5 24 นางสาว กฤติมา เกรียบกลาง
50 37101 5 6 7 นาย สิรวิชญ์ ช่วยผักแว่น
51 37191 5 7 13 นาย สุมิท ทับจะบก
52 40249 5 7 16 นาย ชนาธิป หมั่นทองหลาง
53 37022 5 9 36 นางสาว ปิยพร ศรีแสง
54 40272 5 9 42 นางสาว ทิพวัลย์ กรุยกระโทก
55 40273 5 9 43 นางสาว ประภัสรา จันดาเรือง
56 37027 5 11 24 นางสาว วันวิสา รักดอกกลาง
57 40294 5 11 38 นางสาว พรปวีณ์ เกตสำราญ
58 37206 5 15 36 นางสาว พรนภา ทะนงค์
59 36963 5 16 1 นาย ศิริทรัพย์ คำสาริรักษ์

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)