ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 40426 1 2 33 เด็กหญิง ปัณฑิตา แฟสวัสดิ์
2 40451 1 3 19 เด็กชาย สิทธิกร ตันสุวรรณ
3 40461 1 3 29 เด็กหญิง ชมณภัทร คานมะเริง
4 40510 1 5 15 เด็กชาย พิสิษฐ์ พรพีระสกุล
5 40541 1 5 46 เด็กหญิง อริสรา ฉุนจะโปะ
6 40567 1 6 25 เด็กหญิง จุฬาลักษณ์ จงกลาง
7 40571 1 6 29 เด็กหญิง ณัชชา สถาพรธีระ
8 40573 1 6 31 เด็กหญิง ธนิสรา ด่านกลาง
9 40620 1 7 31 เด็กหญิง จิราภา ภักดีพุดซา
10 40627 1 7 38 เด็กหญิง ธันยชนก ป่าเกลือ
11 40670 1 8 35 เด็กหญิง พรเพียงพอ อินทภูมิ
12 40673 1 8 38 เด็กหญิง วราลี พิงขุนทด
13 40709 1 9 27 เด็กหญิง กัญญาณัฐ แสนอับ
14 41043 1 9 46 เด็กหญิง พิชญาภา พิมพ์ภักดี
15 40770 1 10 43 เด็กหญิง วรุณยุพา นาคใหญ่
16 40805 1 11 32 เด็กหญิง นริศรา ศรีกระโทก
17 40806 1 11 33 เด็กหญิง นันทพร ไขโพธิ์
18 40844 1 12 24 เด็กหญิง กนกนาถ ปักโขมัง
19 40845 1 12 25 เด็กหญิง กัญญาภัค สุขศรีพะเนาว์
20 40854 1 12 34 เด็กหญิง ปัทมาภรณ์ ปัทมสุวรรณ
21 40857 1 12 37 เด็กหญิง ภักดิ์จิราพรรณ ย่านกลาง
22 40863 1 12 43 เด็กหญิง ศศิกานต์ พินิจวงศ์
23 40880 1 13 13 เด็กชาย ธีรุตม์ สุริยันต์
24 40938 1 14 24 เด็กหญิง กมลชนก เฉิน
25 40949 1 14 35 เด็กหญิง นิชานันท์ โชติกลาง
26 40980 1 15 19 เด็กชาย ศศกร ศรีทับทิม
27 40985 1 15 24 เด็กหญิง กรชนก แป้นทะเล
28 40993 1 15 32 เด็กหญิง ธัญญลักษณ์ จงภักดี
29 41005 1 15 44 เด็กหญิง วรันธร บุตรสุ้ย
30 41017 1 16 9 เด็กชาย ธนกฤต ถมโพธิ์
31 41039 1 16 31 เด็กหญิง ทิพยาพร พันธ์โบ
32 41044 1 16 35 เด็กหญิง พิมพ์ชนก แพงสารัตน์
33 41050 1 16 41 เด็กหญิง ระรินญา พุทธิมา
34 41051 1 16 42 เด็กหญิง รัตติกาล ผ่านสันเทียะ
35 41054 1 16 45 เด็กหญิง หทัยขวัญ เเก้วเกตุ
36 39709 2 6 42 เด็กหญิง ปัณณิตา บัดพิมาย
37 39741 2 7 28 เด็กหญิง ธนัสถา ภูมิเกาะ
38 39945 2 11 43 เด็กหญิง ษิริพรรณ สะตะ
39 40064 2 14 24 เด็กหญิง กนกพร จงดี
40 40071 2 14 30 เด็กหญิง แก้วกัญรญา หล่อกลาง
41 40079 2 14 38 เด็กหญิง ธิดารัตน์ ทำจันทึก
42 40081 2 14 40 เด็กหญิง นันท์นภัส อึ้งตระกูล
43 40163 2 16 28 เด็กหญิง ณัฐธยาน์ แถมโฮง
44 40165 2 16 30 เด็กหญิง ธนิษฐา นามกระโทก
45 37077 5 14 27 นางสาว สุภาวรรณ แช่มครบุรี
46 37297 5 14 31 นางสาว ภัชราภรณ์ ดวนใหญ่
47 40322 5 14 37 นางสาว เปมิกา บุญชูงาม

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)