ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 37915 4 4 3 นาย ศุภชัย เชิดเกาะ
2 41079 4 4 10 นาย จิรัฏฐ์ ทวีสิงห์
3 41081 4 4 12 นาย นวพล บาถฐวิจิตร
4 41082 4 4 13 นาย ปธานิน ชินสุข
5 41085 4 4 16 นาย สุรวุฒิ สุทธิชล
6 41086 4 4 17 นาย อภิรักษ์ โสดผักแว่น
7 37802 4 4 18 นางสาว ดวงฤทัย แดงอิทธิภัค
8 37805 4 4 19 นางสาว ธัญยธรณ์ แบ้กระโทก
9 37855 4 4 20 นางสาว อาทิตยา วงค์ชาชม
10 37881 4 4 21 นางสาว กัญญ์วรา กุฎโพธิ์
11 37920 4 4 23 นางสาว ขวัญหทัย จริงประโคน
12 37928 4 4 25 นางสาว ปรางค์ทอง ปุรา
13 37930 4 4 26 นางสาว ปรียาภรณ์ เพชรราม
14 37934 4 4 27 นางสาว เพ็ญญารัตน์ มหิศยา
15 37939 4 4 28 นางสาว สิรินดา สีลาจันทร์
16 37942 4 4 29 นางสาว สุภาภรณ์ บกกระโทก
17 37976 4 4 30 นางสาว ปาณิศา รัตนสังวร
18 38021 4 4 31 นางสาว พนิตนันท์ เถี่ยวสูงเนิน
19 38072 4 4 32 นางสาว อภิญญา จันทร์งูเหลือม
20 38150 4 4 33 นางสาว วริศรา หวังเลียบกลาง
21 38186 4 4 34 นางสาว คีตราภัทร ชอบมาก
22 38239 4 4 35 นางสาว พัชราภา นกสันเทียะ
23 38288 4 4 36 นางสาว อัญชสา บุญผ่อง
24 41087 4 4 37 นางสาว เกศินี ศักดิ์จิรรัตน์
25 41088 4 4 38 นางสาว จันทร์งาม รักษาสุวรรณ
26 41089 4 4 39 นางสาว ณภัทธิดา กลั้งกลาง
27 41090 4 4 40 นางสาว นภัสกร คงกลาง
28 41091 4 4 41 นางสาว พิมพ์มาดา ไทยธานี
29 41092 4 4 42 นางสาว วาสนา รัตนวิภาสชัย
30 41093 4 4 43 นางสาว วิลาสินี กลิ่นทับ
31 41094 4 4 44 นางสาว สาธิกา ไทยจันอัด
32 41095 4 4 45 นางสาว อรอุมา เกิดมงคล
33 41096 4 4 46 นางสาว อริสรา มะสีผา
34 41097 4 4 47 นางสาว อาทิตยาภรณ์ จรสายออ
35 36746 5 4 2 นาย ถวัลย์วงค์ ผิวสา
36 36952 5 4 3 นาย ปัญณทัต ฉลองกลาง
37 36997 5 4 4 นาย ธีรเทพ ศรีเกาะ
38 37225 5 4 10 นาย ปัณณสิน บัวหมื่นไวย
39 37274 5 4 11 นาย ธนกฤต ฮวดยิ่ง
40 37329 5 4 12 นาย รุ่งเกียรติ ดีจะโปะ
41 37376 5 4 13 นาย หัตถภูมิ ชัยวศิลป์
42 40199 5 4 16 นาย ชาญฤทธิ์ ไกรยา
43 40200 5 4 17 นาย นิติภูมิ วงศ์เพ็ญ
44 40201 5 4 18 นาย พลพล นวลมะเริง
45 40202 5 4 19 นาย วัชรพล นอสูงเนิน
46 36886 5 4 20 นางสาว ปิยนาถ อนุเสถียร
47 36920 5 4 21 นางสาว กัลยา รุ่งสูงเนิน
48 36926 5 4 22 นางสาว ธัญลักษณ์ จุฬคุปต์
49 36932 5 4 23 นางสาว ภาณุมาส ธีระวัฒนศิริ
50 36938 5 4 24 นางสาว ศุภารมย์ โตม่วง
51 36974 5 4 25 นางสาว ธิดานันท์ ป่วงกระโทก
52 37013 5 4 26 นางสาว กัญญารัตน์ ใคร่ครวญ
53 37017 5 4 27 นางสาว ชุติกาญจน์ บุตรศรีภูมิ
54 37020 5 4 28 นางสาว ทิพย์ภาพร นามกระโทก
55 37073 5 4 29 นางสาว วิภาภรณ์ นีพันดุง
56 37076 5 4 30 นางสาว สิริยากร อาศัยป่า
57 37113 5 4 31 นางสาว เพ็ชรลดา วิริยะจรรยา
58 37118 5 4 32 นางสาว เยาวลักษณ์ ศิลป์รจพจน์
59 37122 5 4 33 นางสาว วันดี เข็มทิศ
60 37123 5 4 34 นางสาว ศลิฏา เบ็ญจขันธ์
61 37125 5 4 35 นางสาว ศิริประภา คานมะเริง
62 37299 5 4 36 นางสาว รติรัตน์ สุขทะเล
63 37306 5 4 37 นางสาว อภิญญา แก้วพรหม
64 37351 5 4 38 นางสาว สุนิษา ม่วงฉะ
65 37352 5 4 39 นางสาว อัฐษราภัค รัตติยา
66 37377 5 4 40 นางสาว กุลกัลยา สังเกตุ
67 40203 5 4 41 นางสาว เกศมณี มักทองหลาง
68 40204 5 4 42 นางสาว จุฬาลักษณ์ เที่ยวกลาง
69 40205 5 4 43 นางสาว ญาตาวี ทองดวง
70 40206 5 4 44 นางสาว ปาริดา โหมดเกษม
71 40207 5 4 45 นางสาว พัชรดา บุญแจ้ง
72 40208 5 4 46 นางสาว ศิริพรรณ งีสันเทียะ
73 40209 5 4 47 นางสาว สุธินันท์ แคะมะดัน
74 40210 5 4 48 นางสาว สุธิมา ต่ายกระโทก

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)