ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 37702 4 3 1 นาย กฤตพล ชื่นสูงเนิน
2 37707 4 3 3 นาย ฐานทัพ แก้วพะเนา
3 37709 4 3 4 นาย ณัฐพล ธนัทนิติกุล
4 37715 4 3 5 นาย นรพิชญา ถาจอหอ
5 37723 4 3 6 นาย วรรณทัช ชลอกลาง
6 37724 4 3 7 นาย ศุภวิชญ์ เกิดสีทอง
7 37743 4 3 8 นาย กฤษกร ยินดี
8 37752 4 3 10 นาย พิชเญศ สัจจาชูสวัสดิ์
9 37755 4 3 11 นาย ศานติ กล้ามกระโทก
10 37756 4 3 12 นาย ศุภฤกษ์ แป้นขำ
11 37758 4 3 13 นาย สุรสิทธิ์ พงษ์ประยูร
12 37727 4 3 18 นางสาว กนกนุช ภูสังข์
13 37761 4 3 19 นางสาว ขวัญณิศา คูณสม
14 37763 4 3 20 นางสาว ชนัญญา ครึกกระโทก
15 37764 4 3 21 นางสาว ณัฐพัชร์ พรมสวัสดิ์
16 37767 4 3 22 นางสาว ธนัญญา แซ่ตัง
17 37769 4 3 23 นางสาว นวพร ทันครบุรี
18 37772 4 3 24 นางสาว ปาริฉัตร เพ็งพาส
19 37775 4 3 25 นางสาว ภัทรธิดา ทองโพธิ์
20 37777 4 3 26 นางสาว วิภาพร วศินโสภณ
21 37843 4 3 27 นางสาว ปาริสา วินทะชัย
22 37844 4 3 28 นางสาว ภัทราพร กอสูงเนิน
23 37897 4 3 29 นางสาว สุภัสสรา จิ๋วขุนทด
24 38068 4 3 30 นางสาว ศรุตา อัจฉริยวิศรุต
25 41072 4 3 31 นางสาว กมลชนก ไชยณรงค์
26 41073 4 3 32 นางสาว จุฬาลักษณ์ กวงคำ
27 41074 4 3 33 นางสาว ชนิกานต์ ธนกุลาศรี
28 41075 4 3 34 นางสาว ณัฐวดี ศรีสวัสดิ์
29 41077 4 3 36 นางสาว อาคิรา ปทะวานิช

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)