ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 37675 5 1 2 นาย ทักษ์ดนัย บาตกระโทก
2 37679 5 1 3 นาย ปกรณ์ โยงทองหลาง
3 37687 5 1 8 นาย ศักย์​ศรณ์ ภู่เกิด
4 37688 5 1 9 นาย ศุภศิษฎ์ พูนสวัสดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร
5 37690 5 1 10 นาย สุรดิษ กร่อยกระโทก
6 37744 5 1 11 นาย เฉลิมรัชย์ สงึมรัมย์
7 37784 5 1 12 นาย ทัพไทย บุญชุมวงศ์
8 37824 5 1 13 นาย ธีรพงศ์ มะเริงสิทธิ์
9 41056 5 1 14 นาย กิตธนากรณ์ อภิเกียรติสกุล
10 41057 5 1 15 นาย คุณานนท์ รัตน์สูงเนิน
11 41058 5 1 16 นาย จิราวัฒน์ สุขใจ
12 37691 5 1 17 นางสาว กชกร ธนพงศ์พันธุ์
13 37692 5 1 18 นางสาว กนกวรรณ ลาภกระโทก
14 37693 5 1 19 นางสาว จิณณพัต ปลิงกระโทก
15 37698 5 1 20 นางสาว พรนภา พจน์พิศิษฐ
16 37732 5 1 21 นางสาว ธนภัทร สุขพิมาย
17 37733 5 1 22 นางสาว ธัญญรัตน์ หมั่นเที่ยง
18 37734 5 1 23 นางสาว พรนภัส เต็งผักแว่น
19 37781 5 1 24 นางสาว อริศรา บรรหาร
20 38317 5 1 25 นางสาว ธัญญาลักษณ์ กะการดี
21 41059 5 1 26 นางสาว ธนภรณ์ ขอหมั่นกลาง
22 41060 5 1 27 นางสาว เบญญาภา สุพลไทย
23 41061 5 1 28 นางสาว ปพิชญา ชาญชนะโสภณ
24 41062 5 1 29 นางสาว อรรถยา กองสินแก้ว

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)