ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 38555 4 1 1 นาย กันตพล วิรงค์
2 38558 4 1 2 นาย ณฐพงศ์ แสวงผล
3 38560 4 1 3 นาย ณรงค์เดช ดอกกระโทก
4 38562 4 1 4 นาย ธนภัทร หนูแหยม
5 38564 4 1 5 นาย นิติธร วงษาบุตร
6 38565 4 1 6 นาย พชรพล ผ่องกุศล
7 38566 4 1 7 นาย ภาคิน พื้นทะเล
8 38570 4 1 8 นาย ศิวปกรณ์ ผลาทิพย์
9 38573 4 1 9 นาย สหัสชัย เคลิ้มกระโทก
10 38598 4 1 10 นาย เลนส์รติ สุระเสียง
11 38604 4 1 11 นาย อมรเทพ ณัฐวงศ์วิวัฒน์
12 38631 4 1 12 นาย ธีรภพ แชจอหอ
13 38670 4 1 13 นาย เมธัส ปราวกระโทก
14 38995 4 1 14 นาย ศุภฤกษ์ สุทธวงศ์
15 41912 4 1 15 นาย กนกพล จ้ายจันทึก
16 41913 4 1 16 นาย เดโชชัย ประเสริฐศรี
17 41914 4 1 17 นาย นราธิป พงษ์สุภา
18 41915 4 1 18 นาย นารารุจน์ จารุลภา
19 41917 4 1 19 นาย อีธาน ปราศกระโทก
20 38579 4 1 20 นางสาว นภสร จันปัญญา
21 38582 4 1 21 นางสาว พรลภัส ดายใหม่
22 38642 4 1 22 นางสาว ขวัญข้าว ณ พิกุล
23 38767 4 1 23 นางสาว นฤภร เเซมกระโทก
24 39015 4 1 24 นางสาว รัชประภา แบ้กระโทก
25 41918 4 1 25 นางสาว กัญญารัตน์ จำพิมาย
26 41919 4 1 26 นางสาว ธนัชชา ชวนโพธิ์
27 41920 4 1 27 นางสาว ธนิสรา ฤทธิ์รักษา
28 41921 4 1 28 นางสาว ปริยาภรณ์ ก้านพุดซา
29 41922 4 1 29 นางสาว อิสรียะ บุญเต็ม

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)