ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 41334 1 2 30 เด็กชาย ต้นแถว คนชาญ
2 41451 1 5 20 เด็กหญิง กัญญาพร เเนบสันเทียะ
3 41453 1 5 22 เด็กหญิง กานต์ชนิต บุญจันทึก
4 41454 1 5 23 เด็กหญิง จิรประภา อำพินธ์
5 41456 1 5 25 เด็กหญิง ชวัลรัตน์ ชนะสิทธิ์
6 41467 1 5 36 เด็กหญิง วราภรณ์ ขำอ่อน
7 41508 1 6 37 เด็กหญิง ศุภิสรา บางจันทึก
8 41514 1 7 3 เด็กชาย จิรายุ ผาจันทร์สิงห์
9 41576 1 8 25 เด็กหญิง จินตนา รัตนพันธ์
10 41635 1 10 4 เด็กชาย โชคชัย ปีกกระโทก
11 41637 1 10 6 เด็กชาย ธนพัฒน์ บุญวิไลทรัพย์
12 41644 1 10 13 เด็กชาย ภูริทัตต์ มะโนมัย
13 41657 1 10 26 เด็กหญิง ณัฐวรรณ ปืนกระโทก
14 41658 1 10 27 เด็กหญิง ณัฐวรา บุญเทียม
15 41743 1 12 32 เด็กหญิง แพรวา เกษสีแก้ว
16 41751 1 12 40 เด็กหญิง สุพิชญา คุณารูป
17 41841 1 15 11 เด็กชาย พงศกร มีชำนาญ
18 41894 1 16 23 เด็กหญิง ทิพย์รดา รื่นจำปี
19 41895 1 16 24 เด็กหญิง ธัญจิรา ปีกกระโทก
20 41899 1 16 28 เด็กหญิง ปาณิสรา อนุเสถียร
21 40523 2 5 27 เด็กหญิง ฐิตินันท์ สียงค์พะเนา
22 40524 2 5 28 เด็กหญิง ณฐมน ศรีทะเล
23 40526 2 5 30 เด็กหญิง ณัฐณิชา แพกระโทก
24 40530 2 5 34 เด็กหญิง พรรณภัทร อินทรกำแหง
25 40536 2 5 40 เด็กหญิง วรทิพย์ พุทธรักษา
26 40537 2 5 41 เด็กหญิง วลัยภัทร พิกุลแก้ว
27 40542 2 5 46 เด็กหญิง เอชิญา เที่ยงเทพ
28 40588 2 6 45 เด็กหญิง อริสรา ไสยสัตย์
29 40703 2 9 21 เด็กชาย ภาสกร สมมุติรัมย์
30 40709 2 9 27 เด็กหญิง กัญญาณัฐ แสนอับ
31 40720 2 9 38 เด็กหญิง นวรัตน์ บริสุทธิ์
32 40724 2 9 42 เด็กหญิง มนฤดี จันดาวงศ์
33 40725 2 9 43 เด็กหญิง สาริสา จันขุน
34 40801 2 11 28 เด็กหญิง ณภัทร ไผครบุรี
35 40808 2 11 35 เด็กหญิง พรนัชชา ไพศาล
36 40815 2 11 42 เด็กหญิง ศุภสุตา จำนงชอบ
37 40816 2 11 43 เด็กหญิง โศจิรัตน์ ประภายสาธก
38 40978 2 15 16 เด็กชาย วรโชติ นิลบัวลา
39 41031 2 16 23 เด็กหญิง กนกนาฎ ทันโชคชัย
40 41038 2 16 30 เด็กหญิง ณัฐธิดา บุญเริง
41 41045 2 16 36 เด็กหญิง พิมพ์ลภัส แป้นทะเล
42 41049 2 16 40 เด็กหญิง ภิญญดา ภูบุญลาภ

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)