ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 41432 1 5 1 เด็กชาย กิตติพันธ์ ปลอดกระโทก
2 40879 2 13 11 เด็กชาย ธนสินธิ์ หนุนธรรมเริง
3 39102 4 9 35 นางสาว ฟ้าใหม่ ศรีคงคา
4 38944 4 11 11 นาย ศุภชัย มาสันเทียะ
5 38831 4 12 22 นางสาว อวัศยา กิ่งขุนทด
6 42044 4 12 36 นางสาว กฤษณีย์ กิกสันเทียะ
7 42046 4 12 38 นางสาว ดวงกมล ปี่กระโทก
8 42047 4 12 39 นางสาว ทิพย์ญาศิณี จันตรา
9 42048 4 12 40 นางสาว รุ่งนภา เงื่อนพิมาย
10 39093 4 14 24 นางสาว ณัฐณิชา ศรีอภัย
11 39094 4 14 25 นางสาว ณัฐนารี ยินมะเริง
12 41120 5 7 13 นาย พงศพัฒน์ รัตนนท์
13 41122 5 7 15 นาย ภูมิกิจ รังคะวัต
14 38297 5 10 10 นาย ธนบดี วงศ์สุภา
15 41187 5 10 14 นาย ธนากรณ์ ไทยมะณี
16 37888 5 11 31 นางสาว ปาริฉัตร พลไชยมาตย์
17 41207 5 11 40 นางสาว สุวรรณี ทองเงิน
18 38226 5 12 25 นางสาว กฤตธีรา วรนาม
19 38234 5 12 26 นางสาว ณัฐนันท์ สิมศิริวัฒน์
20 41224 5 13 18 นาย ทักษ์ดนัย สมวงศ์
21 36985 5 13 41 นางสาว อัญชนา ชมภูอาจ
22 41246 5 14 37 นางสาว ศิริรักษ์ สิทธิเวช

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)