ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 41388 1 3 21 เด็กหญิง ณิชมน ทิพมนต์
2 41459 1 5 28 เด็กหญิง นภัสกร ทมกระโทก
3 41500 1 6 29 เด็กหญิง ธันวา ลอยกระโทก
4 41591 1 8 40 เด็กหญิง อมลมณี บุญประกอบ
5 41631 1 9 40 เด็กหญิง อธิชนันท์ ศิลา
6 41654 1 10 23 เด็กหญิง จินดารัตน์ มะโนรมย์
7 41821 1 14 30 เด็กหญิง ปวริศา ชุ่มพระ
8 40780 2 11 7 เด็กชาย ณัฐกิจ เปรี้ยวกระโทก
9 40957 2 14 43 เด็กหญิง ศรญา แลสันเที๊ยะ
10 39097 4 5 27 นางสาว นันทิตา จันทร์พะเนา
11 39113 4 5 28 นางสาว อุษา ชูจิตร
12 39218 4 6 9 นาย ปัณณวิชญ์ นาคทอง
13 39246 4 6 23 นางสาว ภัคธีมา ผินงูเหลือม
14 39018 4 11 28 นางสาว สิริยากร ประทุมมา
15 42037 4 11 39 นางสาว วรัทยา โรมจุมจัง
16 38994 4 12 9 นาย ศุภชัย หมั่นสาร
17 39005 4 12 27 นางสาว ณัฐณิชา เบื้องกลาง
18 39016 4 12 29 นางสาว โรสมีนา หะยีอามะ
19 39099 4 15 29 นางสาว พรพิตรา เสริมกลาง
20 39105 4 15 30 นางสาว วนาลี ปัญศิริ

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)