ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 41571 1 8 20 เด็กชาย สันหณัฐ ชังจอหอ
2 41684 1 11 14 เด็กชาย วงศ์ชนก แก้วกาฬ
3 41690 1 11 20 เด็กชาย สมปราชญ์ ไม้เกตุ
4 40544 2 6 2 เด็กชาย กุลกิตติ์ กลิ่นจันทร์
5 40554 2 6 11 เด็กชาย ธีรวุฒิ นามไธสง
6 40566 2 6 23 เด็กหญิง จาตุพร ไพศาลธรรม
7 40581 2 6 38 เด็กหญิง พัชราภา ชาติวงศ์
8 41242 4 14 18 นาย วิวัฒน์ กกทองหลาง
9 39240 4 14 35 นางสาว นาริศา เภสัชชา

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)