ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 41483 1 6 12 เด็กชาย พงษ์พิพัฒน์ แก้วม่วง
2 41489 1 6 18 เด็กชาย สรวิชญ์ พิบูลย์แสงรุ้ง
3 41516 1 7 5 เด็กชาย ณฐาภพ อินธิหาญกุล
4 41580 1 8 29 เด็กหญิง ชนิสรา ฤทธิ์ด่านกลาง
5 41679 1 11 9 เด็กชาย ธาดา เฉ่งกระโทก
6 41701 1 11 30 เด็กหญิง นวพร เงาศรี
7 41723 1 12 12 เด็กชาย ภูริภัทร บุตรภาชี
8 41782 1 13 31 เด็กหญิง ปริยาภัทร รักมงคลตระกูล
9 41789 1 13 38 เด็กหญิง ศิรินันท์ น้อมกระโทก
10 41798 1 14 7 เด็กชาย ณัฐวุฒิ ธูปเศษ
11 41873 1 16 2 เด็กชาย กิตติธัช หงวนกระโทก
12 41874 1 16 3 เด็กชาย คุณนิติ เมืองอินทร์
13 41875 1 16 4 เด็กชาย จิรายุ ชาติวิเศษ
14 41886 1 16 15 เด็กชาย พลแสน ปราบมะเริง
15 40565 2 6 22 เด็กหญิง กิตติยา ทะคำวงษ์
16 40597 2 7 8 เด็กชาย ณัฐวุฒิ คล่องงูเหลือม
17 40649 2 8 14 เด็กชาย ปิติภัทร ศรีสระน้อย
18 40660 2 8 24 เด็กชาย อนุชา ทองทับ
19 40661 2 8 25 เด็กชาย อุทัย โคมพุดซา
20 40826 2 12 6 เด็กชาย เตวิทย์ บัวกระโทก

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)