ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 41311 1 1 11 เด็กชาย พัทธ์ ป้องมิตรอมรา
2 41758 1 13 7 เด็กชาย ธนิก อุดมนิมิตสิริกุล
3 41822 1 14 31 เด็กหญิง ปวันพัตร์ จันทร์พิทักษ์
4 40749 2 10 21 เด็กหญิง กัญญพร พรมโคกสูง
5 40767 2 10 39 เด็กหญิง ระพีภรณ์ พันธุ์จันทึก
6 40999 2 15 37 เด็กหญิง พักตร์กมล ปุ๊กถนน
7 41052 2 16 43 เด็กหญิง ศศิวิมล ซ้อนพุดซา
8 39107 4 9 36 นางสาว สโรชา บุญอยู่
9 39238 4 9 38 นางสาว ธนวรรณ ศรีสุข
10 39091 4 10 29 นางสาว กัญญาวีร์ หวังอาจ
11 39234 4 10 31 นางสาว ชนาภรณ์ เจ็กแตงพะเนา
12 39236 4 10 32 นางสาว ฐิติวรดา ปราบมะเริง
13 42024 4 10 35 นางสาว จันทิมา กิ่งนอก
14 39239 4 13 35 นางสาว ธิดารัตน์ คงคานิ่ง
15 42049 4 13 36 นางสาว ชลญาดา วาปีสา
16 42050 4 13 37 นางสาว ญาณัจฉรา วิเศษทรัพย์
17 39092 4 14 23 นางสาว ณภัสชญา ศรีชุ่ม
18 39242 4 14 37 นางสาว เบญจรัตน์ นาคหฤทัย
19 39245 4 16 34 นางสาว พิมพกานต์ สารโคกกรวด
20 42070 4 16 39 นางสาว รัตติยาภรณ์ น้อยชัชวาล
21 37980 5 11 35 นางสาว ภรภัทร กระจ่างโพธิ์
22 38026 5 14 25 นางสาว วรัญญา ชุ่มพระ
23 38019 5 16 12 นางสาว นันท์นภัส พิพัฒน์ธนวงค์

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)