ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 41358 1 2 18 เด็กหญิง พิมพ์ลภัส ถินสูงเนิน
2 41370 1 3 3 เด็กชาย ณัฐวัฒน์ ฟังสูงเนิน
3 41628 1 9 37 เด็กหญิง ศิริษา เสียงใส
4 40651 1 11 1 เด็กชาย พชรพล วัลลิกุล
5 40368 2 1 5 เด็กชาย ขวัญศรัณย์ ปลื้มพันธ์
6 40381 2 1 17 เด็กชาย พันธ์วริศ วิมลศิลป์
7 40385 2 1 21 เด็กหญิง จุฑาทิพย์ พูนศรี
8 40386 2 1 22 เด็กหญิง ปวันพัสตร์ กรมทอง
9 40387 2 1 23 เด็กหญิง พิมพ์มาดา หนูกระโทก
10 40388 2 1 24 เด็กหญิง มัณฑิรา ทองประดิษฐ
11 40389 2 1 25 เด็กหญิง วชิราพร ปัญญารัมย์
12 40390 2 1 26 เด็กหญิง วานิลา โสภาพร
13 40692 2 9 10 เด็กชาย ทินภัทร ทายศรี
14 40706 2 9 24 เด็กชาย สุรเดช จันทร์มีศิลป์
15 40742 2 10 15 เด็กชาย ธาวิน ดีด้วยชาติ
16 40745 2 10 17 เด็กชาย ปรัชญา กันพวง
17 40748 2 10 20 เด็กชาย อภิเชษฐ์ ผันกระโทก
18 38813 4 5 18 นางสาว จุฬาลักษณ์ เเป้นกระโทก
19 38816 4 5 19 นางสาว ชลธิชา ใสสด
20 38812 4 7 23 นางสาว จีรพร บุญกองชาติ
21 39150 4 13 33 นางสาว ธวัลรัตน์ นิดไธสง
22 39138 4 14 29 นางสาว กมลพรรณ เพ็ชรจีนพะเนา
23 42055 4 14 38 นางสาว นันทิตา เพียงกระโทก
24 37863 5 5 15 นาย เตวิช ปาทะกาญจน์
25 37701 5 6 27 นางสาว ศศิธร พวงร้อย
26 37890 5 6 33 นางสาว พัชราภา ภูจันทึก
27 37899 5 6 35 นางสาว ไอริน ชาภักดี
28 38243 5 9 27 นางสาว วิไลวรรณ หมีมะเริง
29 41171 5 9 33 นางสาว จีรนันท์ ป้อกระโทก
30 41178 5 9 40 นางสาว ลักษภา จินดาอินทร์
31 41181 5 9 43 นางสาว ศิรประภา ศรีกะชา

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)