ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 41304 1 1 5 เด็กชาย คชภัค จรโพธิ์
2 41313 1 1 12 เด็กชาย ภูณิรัฐ เตียงพลกรัง
3 41315 1 1 14 เด็กชาย ภูวนนท์ บุดดาวงค์
4 41368 1 3 1 เด็กชาย ชัชพงศ์ จิตต์ประเสริฐ
5 41383 1 3 16 เด็กชาย แสงเทพศิริโชค พวงพอก
6 41470 1 5 39 เด็กหญิง สุพัตรา ไชยสิทธิ์
7 41472 1 6 1 เด็กชาย กิตติพัทธ์ หนุนกระโทก
8 41476 1 6 5 เด็กชาย ธนาธิป ชวนโพธิ์
9 41553 1 8 2 เด็กชาย จิรายุ ทับเปีย
10 41564 1 8 13 เด็กชาย ปรวรรตน์ ดวงพิมาย
11 41577 1 8 26 เด็กหญิง จีราพร มิ่งขวัญ
12 41794 1 14 3 เด็กชาย ขุนพล ขอพอนกลาง
13 41806 1 14 15 เด็กชาย ภาณุมาศ ดวนจันทึก
14 41817 1 14 26 เด็กหญิง บุญสิตา เนื่องกระโทก
15 41825 1 14 34 เด็กหญิง พรรษชล ทองเหลือง
16 38815 4 6 16 นางสาว ชรัณย์รัตน์ แซ่กระโทก
17 37896 5 5 43 นางสาว ศุภิสรา สุกเสริม
18 37856 5 6 8 นาย กมลวัฒน์ รัตนวิชัย
19 37882 5 7 18 นางสาว เจนจิรา เมืองแก้ว
20 37887 5 7 19 นางสาว นันทิพร ใช้ฮั้วเจริญ
21 38190 5 7 28 นางสาว ณัฐศศิ สดดอน
22 38129 5 10 4 นาย ธีรัช ด่านกระโทก
23 41184 5 10 11 นาย กิตติคุณ ทาปลัด
24 41185 5 10 12 นาย ฉัตรชัย ศรีสม
25 41188 5 10 15 นาย บารมี เทวฤทธิ์
26 41209 5 12 12 นาย ณัฐพนธ์ นิพนธ์ไชย
27 38147 5 15 26 นางสาว ปริยาภรณ์ พรศิริรัตน์

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)