ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 41306 1 1 6 เด็กชาย ตรีพิชญะ เพียงกระโทก
2 41317 1 1 16 เด็กชาย วิชยุตม์ ช่วยสำโรง
3 41318 1 1 17 เด็กชาย ศตคุณ ศุภเมธานนท์
4 41342 1 2 2 เด็กชาย พัฒนพีร์ เผือกผะกา
5 41344 1 2 4 เด็กชาย ภัทรพล ไชยกุล
6 41336 1 2 32 เด็กชาย ธนภูมิ พรหมนพวงศ์
7 41712 1 12 1 เด็กชาย จิรายุส กระเบากลาง
8 41716 1 12 5 เด็กชาย ทัตเทพ งามสีทา
9 41717 1 12 6 เด็กชาย ธนวันต์ ภูยาดาว
10 41721 1 12 10 เด็กชาย ปัณฑ์วรทย์ น้อยหมื่นไวย
11 41726 1 12 15 เด็กชาย วสุพล วงษ์โพนทอง
12 41728 1 12 17 เด็กชาย ศิวากร ไม้พลวง
13 41871 1 15 2 เด็กหญิง เอมมิกา นับกลาง
14 41855 1 15 25 เด็กหญิง ณัฎฐธิดา จันทร์จับ
15 41862 1 15 32 เด็กหญิง พัชรพร เดสันเทียะ
16 40726 2 9 44 เด็กหญิง อริสา พินเขียว
17 41009 2 16 1 เด็กชาย กันตวัฒน์ กางโคกกรวด
18 41019 2 16 11 เด็กชาย ธีรวัชร์ มากหมื่นไวย์
19 38828 4 7 24 นางสาว ศิรินภา สิญจนาคม
20 41158 5 8 39 นางสาว พิชญ์สินี ลีสม

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)