ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 40860 2 12 39 เด็กหญิง รสิตา แจ้งขำ

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)