ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 41440 1 5 9 เด็กชาย ปัณณธร เกตุดอน
2 41544 1 7 33 เด็กหญิง เมธาพร ปรูกระโทก
3 41601 1 9 10 เด็กชาย ณัฐกฤต คงฤทธิ์
4 41627 1 9 36 เด็กหญิง ศศิณา ย่อกลาง
5 41630 1 9 39 เด็กหญิง อชิรญา นนทะภา
6 41675 1 11 5 เด็กชาย กฤษณพงศ์ ตัณตินานนต์
7 41677 1 11 7 เด็กชาย ธนพล หล่วงกระโทก
8 41687 1 11 17 เด็กชาย ศิรวัฒน์ ชำนาญพุดซา
9 41688 1 11 18 เด็กชาย ศีลวสุตม์ ชมทวนไชย
10 41868 1 15 38 เด็กหญิง ศุภิศรา ปิ่นุสวรรณแสง
11 40372 2 1 8 เด็กชาย ณัฐวัฒน์ เอื้อกูลวราวัตร
12 40590 2 7 1 เด็กชาย กรธวัฒน์ เกิดกลาง
13 40591 2 7 2 เด็กชาย กรวิชญ์ สินปรุ
14 40599 2 7 10 เด็กชาย ธนกร จินดาอินทร์
15 40604 2 7 15 เด็กชาย ปัณณทัต ชลภักดี
16 40613 2 7 24 เด็กชาย ศรัณยพงศ์ ไทยทะเล

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)