ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 41301 1 1 2 เด็กชาย กรวิทย์ ดีมา
2 41303 1 1 4 เด็กชาย ก้องภพ เยื่องกลาง
3 41308 1 1 8 เด็กชาย นิพิฐพนธ์ ศรีทองกูล
4 41309 1 1 9 เด็กชาย ปฏิพล สมมุติ
5 41353 1 2 13 เด็กหญิง เบญญาภา ชั้นกลาง
6 41359 1 2 19 เด็กหญิง ภคพร ตาลชัย
7 41448 1 5 17 เด็กชาย อชิรวิทย์ ผาวงษ์หา
8 41583 1 8 32 เด็กหญิง ดลธร รุ่งศิริกุล
9 41584 1 8 33 เด็กหญิง นภกมลวรรณ จุ้ยวงษา
10 41585 1 8 34 เด็กหญิง นันทพัทธ์ คนทน
11 41590 1 8 39 เด็กหญิง สุพัฐติกาญจน์ เหลาธนู
12 41692 1 11 22 เด็กหญิง เขมจิรา จ่ายจันทร์
13 41708 1 11 37 เด็กหญิง เมธาพร กกทองหลาง
14 39112 4 6 21 นางสาว อรินรักษ์ ทองโพธิ์
15 38612 4 9 20 นางสาว ปรียาภรณ์ เนียมสำโรง
16 38662 4 9 21 นางสาว อารีญา แก้วฤทธิ์
17 38953 4 9 31 นางสาว กฤษณา ต่วนกระโทก
18 38943 4 13 7 นาย ศุภกร ชูศรี
19 39109 4 13 32 นางสาว สุปรียา ชะนะพะเนาว์
20 39095 4 14 26 นางสาว ธัญวรัตน์ จีนมะเริง

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)