ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 41320 1 1 19 เด็กชาย สิรภพ แปวกระโทก
2 41326 1 1 26 เด็กหญิง ปัณณิดา รบชนะชน
3 41394 1 3 27 เด็กหญิง พิชชาพร ฉวยกระโทก
4 41396 1 3 29 เด็กหญิง มนทิพา อินพุทธา
5 41480 1 6 9 เด็กชาย ปราชญา จอมมะเริง
6 41593 1 9 2 เด็กชาย คณัสนันท์ เจสันเทียะ
7 41620 1 9 29 เด็กหญิง นันทัชพร ผูกไมตรี
8 41623 1 9 32 เด็กหญิง ปนัสยา มหาชัย
9 41843 1 15 13 เด็กชาย มั่งมี สังวรดี
10 40625 2 7 36 เด็กหญิง ธัญพิชชา ขอเชื้อกลาง
11 40626 2 7 37 เด็กหญิง ธัญยธรณ์ ปริกกระโทก
12 40629 2 7 40 เด็กหญิง เนทินี สมนึก
13 40630 2 7 41 เด็กหญิง พรฐิวา ศรีเกาะ
14 40631 2 7 42 เด็กหญิง พิพรรณพร ชูคำ
15 40634 2 7 45 เด็กหญิง สุทธิตา ลือพงศ์พัฒนะ
16 40635 2 7 46 เด็กหญิง อมราลักษณ์ เเจกเกาะ
17 40704 2 9 22 เด็กชาย วศิน ยรรยงค์
18 40708 2 9 26 เด็กหญิง กวินธิดา แสงมณี
19 40711 2 9 29 เด็กหญิง กันยกรณ์ พลอยกระโทก
20 40717 2 9 35 เด็กหญิง ณัฐนันท์ นิจดร
21 40727 2 9 45 เด็กหญิง อรุชา อยู่ทะเล
22 38655 4 5 14 นางสาว ภัทรมาศ แสงผักแว่น
23 39108 4 6 20 นางสาว สิริรัตน์ เตยกระโทก
24 41972 4 6 28 นางสาว ณัฐรินีย์ คงหมื่นไวย
25 41978 4 6 34 นางสาว ภาวินี ปองตะขบ
26 41982 4 6 38 นางสาว หทัยชนก ผันเกษม
27 41985 4 7 15 นาย กันตินันท์ เหล็กจีน
28 41987 4 7 17 นาย ปัณณธร พิรักษา
29 41993 4 7 36 นางสาว พิระขวัญ สุธีเกษมวิทย์
30 42060 4 15 16 นาย ณัฐพล กร่อยกระโทก
31 42061 4 15 17 นาย ณัฐวุฒิ มะเริงสิทธิ์
32 39143 4 15 32 นางสาว ครองขวัญ ลาวรรณา
33 42062 4 15 37 นางสาว ทิติยา วงถวิล
34 39164 4 17 15 นาย ธนพัฒน์ อินต๊ะสาร
35 37820 5 5 11 นาย ธนพัฒน์ ประคองกลาง
36 38291 5 5 24 นาย กิตติศักดิ์ หาญยิ่ง
37 41101 5 5 27 นาย นนทกร พลีดี
38 37810 5 5 34 นางสาว รัตน์ติกาญจน์ แถวเพชร
39 37845 5 5 37 นางสาว วัชราภรณ์ คำสาริรักษ์
40 37852 5 5 40 นางสาว สุภาวิดา แจ้งจบ
41 41103 5 5 44 นางสาว ปาณิสรา อินทร์ทิพย์
42 41105 5 5 46 นางสาว อรปรียา ศกาญจน์กิจ
43 37960 5 6 14 นาย ภานุวัฒน์ เทพวงศ์
44 41106 5 6 22 นาย ณรงค์ฤทธิ์ แสไพศาล
45 37700 5 6 26 นางสาว ภัทรานิษฐ์ แซ่ลิ้ม
46 37766 5 6 28 นางสาว ณัฐวิภา ศรีดี
47 37793 5 6 29 นางสาว กชพรรณ จิตฐรักษา
48 37895 5 6 34 นางสาว ศิริภัทร พินเกาะ
49 37929 5 6 38 นางสาว ปรีย์วรา แก้วพะไล
50 41111 5 6 42 นางสาว นภกมล ต้นทับไทย
51 41112 5 6 43 นางสาว ไพริน ศิริเมืองจันทร์
52 41113 5 6 44 นางสาว มินตรา แสนสวัสดิ์
53 41114 5 6 45 นางสาว วิชญาดา คำโรย
54 41115 5 6 46 นางสาว สุจิตรา โถชัย
55 37750 5 7 1 นาย ปรัตถกร ต้นรังกลาง
56 38027 5 7 24 นางสาว วันวิสา ชิดเมืองปัก
57 41129 5 7 38 นางสาว ปภาวรินท์ จันทร์ชุ่ม
58 41142 5 8 10 นาย พิสิษฐ กล่อมปัญญา
59 37923 5 8 19 นางสาว ชนาพร ชลภักดี
60 37931 5 8 20 นางสาว ปาฏลี เตียงพลกรัง
61 37932 5 8 21 นางสาว ปิยประภา ขำพะเนาว์
62 38276 5 8 27 นางสาว ธัญทิพ ดอกไม้
63 41153 5 8 34 นางสาว นลพรรณ นิลสมนึก
64 41155 5 8 36 นางสาว ปามิตา ขวัญถาวร
65 41156 5 8 37 นางสาว ปิยาภา ถ้ำกลาง
66 38097 5 9 23 นางสาว กัญญาลักษณ์ รักวิเศษ
67 38106 5 9 24 นางสาว เบญจมาศ นาคสีสด
68 41169 5 9 31 นางสาว กตัญธิตา เศียรศิริบัณฑิต
69 41170 5 9 32 นางสาว กนกขวัญ อะริยะมนตรี
70 41172 5 9 34 นางสาว ธันยพร สายสี
71 41180 5 9 42 นางสาว วาสิณี โพนทอง
72 41183 5 9 45 นางสาว อภิสรา สลุงอยู่
73 41241 5 14 24 นาย วงศ์ทนง แก้วกาฬ
74 41244 5 14 35 นางสาว พัชรพันธ์ ปิยะรุ่งบัณฑิต
75 41248 5 14 39 นางสาว อริสรา บัณฑิตวงษ์
76 41252 5 15 14 นาย ภูพิรัฐ เชิงกระโทก
77 41281 5 17 34 นางสาว ภัทราวดี พะเนาว์ศรี

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)