ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 38731 4 6 14 นางสาว ภัทรภา ชลภักดี
2 41968 4 6 24 นางสาว กัญญารัตน์ ทิพย์แก้ว
3 41975 4 6 31 นางสาว พนัสบดี ไทยถนอม
4 41980 4 6 36 นางสาว ศกลรัตน์ เทินสระเกษ
5 41981 4 6 37 นางสาว สุกัลญา มั่งเงิน
6 41983 4 6 39 นางสาว อทิตา สุขเจริญ
7 38776 4 7 21 นางสาว วิรดา จำปารัตน์
8 39103 4 7 27 นางสาว ภัทรวดี สีวะอุไร
9 38761 4 8 22 นางสาว ญณสรณ์ บุญเทียม
10 39096 4 8 28 นางสาว นภาทิพย์ อินทร์ภิรมย์
11 42009 4 8 38 นางสาว ศศิกานต์ เพ็ชรกระโทก
12 38735 4 9 25 นางสาว สุรัสสวดี ไผ่แก้ว
13 38773 4 9 27 นางสาว ภัศราภรณ์ บุญมะเริง
14 38783 4 9 28 นางสาว อภิรดี เหนียงกระโทก
15 42016 4 9 40 นางสาว วนัสนันท์ นากอก
16 38938 4 11 10 นาย พัทธดนย์ มัชชิกะ
17 39141 4 12 31 นางสาว กิติมา จันทร์ข้างแรม
18 39146 4 12 32 นางสาว ณัฏฐกานต์ หินซุย
19 39159 4 12 33 นางสาว ไอรดา บุตรวงษ์
20 38749 4 13 5 นาย นพสิทธิ์ เกษอินทร์
21 39161 4 13 17 นาย จักรินทร์ แก้วพิษ
22 42051 4 13 38 นางสาว ณัชชา มากพันธ์
23 38720 4 15 20 นางสาว จารุวรรณ ขำมั่น
24 39140 4 15 31 นางสาว กัญญาณัฐ ศรีบำรุง
25 39157 4 16 26 นางสาว อาทิตยา พิทิกุล
26 38764 4 17 29 นางสาว ธวัลพร เรืองมะเริง
27 38782 4 17 30 นางสาว อภิญญา เปรมศรี
28 38032 5 5 21 นาย จิรภัทร พูนทอง
29 37736 5 5 29 นางสาว พิมพ์ชญา ปอกระโทก
30 37741 5 5 30 นางสาว อภิชยา ชมกระโทก
31 37774 5 5 31 นางสาว พัชริดา ภู่ประเสริฐ
32 37776 5 5 32 นางสาว รุ่งรัตน์ สุมาลี
33 41104 5 5 45 นางสาว ศศิธร รากพุดซา
34 38231 5 10 27 นางสาว ฐิติมา สิมมา
35 37678 5 11 2 นาย ธีรพจน์ มะเริงสิทธิ์
36 37950 5 13 2 นาย จตุรภัทร ยศกิตติภัทร
37 41228 5 13 30 นางสาว จีรนันท์ ไพบูลย์ศรีนครา
38 41229 5 13 31 นางสาว ชนาพร แจ้งขำ
39 41235 5 13 37 นางสาว ภัทราวดี เจริญ
40 37984 5 15 20 นางสาว สุปราณี นามบุญเรือง
41 37986 5 15 21 นางสาว อนัญลักษณ์ วิชัยโย
42 41254 5 15 36 นางสาว ภัทรวดี ศรีสุข
43 41257 5 15 39 นางสาว สริตา บัวคอม
44 37836 5 17 3 นาย อชิระ จันทะคล้าย

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)