ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 41660 1 10 29 เด็กหญิง ธัญกร ทองนอก
2 41661 1 10 30 เด็กหญิง นิภาพร อินภิวาท
3 41669 1 10 38 เด็กหญิง วรรณวลัย แตะกระโทก
4 40618 2 7 29 เด็กหญิง กุสุมา อริเดช
5 40666 2 8 30 เด็กหญิง นลัทพร กุดนอก
6 40680 2 8 44 เด็กหญิง อภิญญา วงเวียน
7 40770 2 10 42 เด็กหญิง วรุณยุพา นาคใหญ่
8 40953 2 14 39 เด็กหญิง พิมพ์พรรณ ขาวผ้วน
9 38924 4 15 26 นางสาว สิตางค์สุภา จากเกาะ
10 38861 4 16 8 นางสาว ชุติกาญจน์ สิมากรณ์
11 39145 4 16 23 นางสาว ณัชชาพร วิทวัสพงศาทิพย์
12 39232 4 16 33 นางสาว กิรณา สนสระน้อย
13 42068 4 16 37 นางสาว ธิดารัตน์ โกฎค้างพลู
14 38149 5 6 39 นางสาว พรรำภา หนึ่งกระโทก
15 41110 5 6 41 นางสาว ณัฐนิชา ศรีจำนงค์
16 37892 5 7 20 นางสาว พิมพ์งาม มาไทยทองหลาง
17 37982 5 7 23 นางสาว ศศิกัญญา ดีทั่ว
18 37894 5 8 18 นางสาว รัตนาภรณ์ ณีระจันทร์
19 37893 5 9 18 นางสาว พิยดา พุทธบุรี
20 38141 5 9 25 นางสาว ชญาดา เติมพรม
21 38152 5 9 26 นางสาว สิตานน กลิ่นจันทร์

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)