ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 41351 1 2 11 เด็กหญิง เขมจิรา ภาสุกใส
2 41352 1 2 12 เด็กหญิง เขมจิรา ศรีนวล
3 41362 1 2 22 เด็กหญิง อติพร หมอดี
4 41613 1 9 22 เด็กชาย อัจฉบุณณ์ กลั้วกระโทก
5 40533 2 5 37 เด็กหญิง ภัทรคีตา แตะกระโทก
6 42084 2 5 47 เด็กหญิง เนติมา ดวงจิต
7 40571 2 6 28 เด็กหญิง ณัชชา สถาพรธีระ
8 40574 2 6 31 เด็กหญิง ธัญยพร พับครบุรี
9 40575 2 6 32 เด็กหญิง นชพรรณ สว่างคำ
10 40670 2 8 34 เด็กหญิง พรเพียงพอ อินทภูมิ
11 40676 2 8 40 เด็กหญิง วิยดา มาระทัด
12 40915 2 14 1 เด็กชาย กรวิชญ์ ปุลาตานัง

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)