ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 41446 1 5 15 เด็กชาย ภัทราวุธ บุญยืน
2 41475 1 6 4 เด็กชาย ธนวุฒิ ภาคสันเทียะ
3 41488 1 6 17 เด็กชาย วีรภพ ตระกูลคำ
4 41507 1 6 36 เด็กหญิง วิไลพร ภูมี
5 41521 1 7 10 เด็กชาย นิรัติศัย ศรีหาพล
6 41565 1 8 14 เด็กชาย ปวริศ วงษ์บัวงาม
7 41600 1 9 9 เด็กชาย ณัฎฐ์ ทองคง
8 41643 1 10 12 เด็กชาย ภัทรพล ศรีอร่าม
9 41673 1 11 3 เด็กชาย กฤษกร นุชกระโทก
10 41686 1 11 16 เด็กชาย วีรภาพ หนูโคกสูง
11 41714 1 12 3 เด็กชาย ณเรศนัครา แสวงหา
12 41718 1 12 7 เด็กชาย ธเนศพล ธิษณ์ธนชิต
13 41719 1 12 8 เด็กชาย ธาดา แสงจันทร์
14 41720 1 12 9 เด็กชาย นนทมงคล แสงศุภวรรธน์
15 41727 1 12 16 เด็กชาย วันชนะ ต่วนกระโทก
16 41752 1 13 1 เด็กชาย กวินภพ เบี้ยกระโทก
17 41762 1 13 11 เด็กชาย ปรวีร์ เต็มผักแว่น
18 41763 1 13 12 เด็กชาย ภคิน สุขอินพะเนา
19 41765 1 13 14 เด็กชาย ฤทธิรงค์ ลาสุดตา
20 41767 1 13 16 เด็กชาย วุฒิชัย ชังจอหอ
21 41768 1 13 17 เด็กชาย สิงหา วัฒนการุณวงค์
22 41811 1 14 20 เด็กชาย ศิลป์ชัย คูณขุนทด
23 41832 1 15 3 เด็กชาย กฤตภาส งอกศิริ
24 41839 1 15 9 เด็กชาย ทัชกร แซ่ซึง
25 41848 1 15 18 เด็กชาย สิรวิชญ์ ตวยกระโทก
26 41876 1 16 5 เด็กชาย ณพอนันต์ ศุพาสีห์
27 41878 1 16 7 เด็กชาย ธนกฤต เรืองกระโทก
28 41881 1 16 10 เด็กชาย ธนาพงศ์ หรั่งทองหลาง
29 41882 1 16 11 เด็กชาย ธลาดล มิ่มกระโทก
30 41888 1 16 17 เด็กชาย ศรวัส สีมา

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)