ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 41510 1 6 39 เด็กหญิง สุวรรณดา วงค์กาวี
2 41511 1 6 40 เด็กหญิง อมรรัตน์ ป้อกระโทก
3 40376 2 1 12 เด็กชาย ธนกฤต กฤษสุวรรณ์
4 39190 4 14 31 นางสาว ธนภรณ์ ปุ่นนอก
5 39191 4 14 32 นางสาว นันทนา สมน้อย
6 42059 4 15 15 นาย เกษมศักดิ์ จันทร์ไตร
7 38323 5 7 33 นางสาว พิชญ์ศินี กรมโพธิ์
8 41138 5 7 47 นางสาว อาภาพร เพ็งศรี
9 38314 5 10 30 นางสาว ญาตาวี ช่ำชอง
10 38058 5 14 27 นางสาว จุฑาทิพย์ น้อยเกิด
11 41255 5 15 37 นางสาว ลลิภัทร ไขทะเล

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)