ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 41325 1 1 25 เด็กหญิง ธีราพร กู้กระสัง
2 41537 1 7 26 เด็กหญิง จุฬาลักษณ์ จันทร์เปรมเจริญ
3 41651 1 10 20 เด็กหญิง กนิษฐา ยกบัตร
4 41250 5 15 12 นาย เบนจามิน หน่วงกระโทก
5 41251 5 15 13 นาย พชร ณรงค์นอก

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)