ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 41554 1 8 3 เด็กชาย ฐิติวัฒน์ ทิพย์อักษร
2 41671 1 10 40 เด็กหญิง ธีร์สุดา กิตติธรรมโอภาส
3 41753 1 13 2 เด็กชาย ชัยชนะ ธนะสิทธิ์
4 41774 1 13 23 เด็กหญิง ญาดา พวงพลอย
5 41827 1 14 36 เด็กหญิง สมัชญา เนียมแตง
6 40498 2 5 3 เด็กชาย ชนพัฒน์ ลิไธสง
7 40500 2 5 5 เด็กชาย ชิษณุพงศ์ สุราฤทธิ์
8 40549 2 6 7 เด็กชาย ชิษณุพงศ์ หงษ์สอง
9 40550 2 6 8 เด็กชาย ณภัทร คงนอก
10 40562 2 6 19 เด็กชาย วิกรม รอดจันทร์พะเนา
11 40854 2 12 33 เด็กหญิง ปัทมาภรณ์ ปัทมสุวรรณ
12 40865 2 12 44 เด็กหญิง สโรชา สุทธิศิลป์
13 40969 2 15 7 เด็กชาย ณัฐภัทร ปลื้มสูงเนิน
14 40972 2 15 10 เด็กชาย ธีระเดช ช่วยชุ่ม
15 40983 2 15 21 เด็กชาย เอกภวินท์ ไขทะเล
16 40987 2 15 25 เด็กหญิง กิตติญา กกสันเทียะ
17 40991 2 15 29 เด็กหญิง แทนธันว์ ด่านกระโทก
18 40992 2 15 30 เด็กหญิง ธวัลรัตน์ พะเนาว์ศรี
19 40996 2 15 34 เด็กหญิง ปิยารัตน์ หวังยงกลาง
20 40998 2 15 36 เด็กหญิง พรพักตร์ โอภาโส

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)