ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 41493 1 6 22 เด็กหญิง ชาลิสา ภัทรานุกูลรัตน์
2 41603 1 9 12 เด็กชาย ณิชพงษ์ วงศ์สุวรรณ์คำ
3 41610 1 9 19 เด็กชาย วงศกร เปลื้องกระโทก
4 41615 1 9 24 เด็กหญิง ญารินดา ทองเอี่ยม
5 41736 1 12 25 เด็กหญิง ธันภัคน์ แจ่มงามวลัญช์โชค
6 41739 1 12 28 เด็กหญิง นัฐชา สิงห์สม
7 41746 1 12 35 เด็กหญิง ภิรัญญา ขาวขำ
8 41747 1 12 36 เด็กหญิง มัญฑิตา เสขะมะดัน
9 41860 1 15 30 เด็กหญิง ปวีณา ชูชีพ
10 41865 1 15 35 เด็กหญิง มินตรา ดีใหม่
11 41869 1 15 39 เด็กหญิง สิริณทิพย์ โตโพธิ์กลาง
12 41903 1 16 32 เด็กหญิง รัชวินต์ ปล่องกระโทก
13 41907 1 16 36 เด็กหญิง วินิธา ปลั่งกลาง
14 41909 1 16 38 เด็กหญิง สลิลทิพย์ บุญกระโทก
15 40392 2 1 27 เด็กหญิง สุริวิภา จันทวีวัฒน์
16 40616 2 7 27 เด็กชาย อภิวิชญ์ เย้ยกระโทก
17 40667 2 8 31 เด็กหญิง ปัณณพร ทองคำสาร
18 38959 4 16 16 นางสาว นำพร ดับทุกข์รัฎฐ์
19 38962 4 16 17 นางสาว ปิยาพัชร วงละคร
20 38968 4 16 20 นางสาว พิรญาณ์ เบิกขุนทด

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)