ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 38715 4 4 1 นาย สุธีธาร องอาจ
2 38798 4 4 2 นาย พงศธร โฉดโคกสูง
3 38842 4 4 3 นาย นิธิศวร์ รับพร
4 38976 4 4 5 นาย จิรภัทร สุวรรณาโค
5 39124 4 4 7 นาย นิติภูมิ นิติพจน์
6 39176 4 4 9 นาย ยศพัฒน์ วิจารณ์
7 41935 4 4 11 นาย จักรินทร์ ทรัพย์สมบัติ
8 41936 4 4 12 นาย วุฒิภัทร กอพลูกลาง
9 38108 4 4 14 นางสาว เปมิกา บุญทา
10 38678 4 4 15 นางสาว กฤตพร พินิจไชย
11 38679 4 4 16 นางสาว กานต์ธิดา -
12 38722 4 4 17 นางสาว ชินพร นนตะสี
13 38765 4 4 19 นางสาว ธวัลรัตน์ เรืองมะเริง
14 38777 4 4 20 นางสาว สวิชญา ถิรชีวิน
15 38779 4 4 21 นางสาว สิริธาร แผ้วกระโทก
16 38823 4 4 22 นางสาว ภูรีวัลคุ์ ราชวัฏ
17 38909 4 4 23 นางสาว จีรนันท์ แกกสันเทียะ
18 38918 4 4 24 นางสาว ไปรยา ปั้งกระโทก
19 38958 4 4 25 นางสาว ธนัชญา สุขสว่าง
20 38964 4 4 26 นางสาว พรนัฐชา ศรีสม
21 38998 4 4 27 นางสาว กชกร เวฬุวนารักษ์
22 39063 4 4 28 นางสาว แพรวา ลายกิ่ง
23 39247 4 4 29 นางสาว ภาวินี บุสุวะ
24 41938 4 4 30 นางสาว กนกวรรณ สอนนำ
25 41939 4 4 31 นางสาว จรัญชยา โนนกระโทก
26 41940 4 4 32 นางสาว จิราพร ไชยดายันท์
27 41941 4 4 33 นางสาว นภัสสร สำราญวงค์
28 41942 4 4 34 นางสาว นารีรัตน์ มุงกระโทก
29 41943 4 4 35 นางสาว ประภาพรรณ จันทร์จำนงค์
30 41944 4 4 36 นางสาว พัชราภา ยาวศิริ
31 41945 4 4 37 นางสาว ภูษณิศา ปลดเปลื้อง
32 41946 4 4 38 นางสาว วิภาวดี แหลมทองหลาง
33 41947 4 4 39 นางสาว ศศิวิมล จันทร์กลาง
34 41948 4 4 40 นางสาว สุริษา ธูปกลาง
35 42008 4 8 37 นางสาว รัตนวรรณ ทองยา
36 38906 4 10 26 นางสาว กัญญาณัฐ โพธิ์ทูล
37 38905 4 14 20 นางสาว กฤติยาณี วีระวัฒนา
38 38920 4 16 14 นางสาว ศศิพิมพ์ เชาวันกลาง
39 37915 5 4 3 นาย ศุภชัย เชิดเกาะ
40 37998 5 4 4 นาย บูรณภัส มนอยู่พะเนาว์
41 38120 5 4 6 นาย ฐิติชญากร วงศ์วิชยาภรณ์
42 41078 5 4 9 นาย กชพงษ์ คงเมือง
43 41079 5 4 10 นาย จิรัฏฐ์ ทวีสิงห์
44 41080 5 4 11 นาย ติณณภพ โดคตรคันทา
45 41081 5 4 12 นาย นวพล บาถฐวิจิตร
46 41082 5 4 13 นาย ปธานิน ชินสุข
47 41083 5 4 14 นาย ปุญญพัฒน์ โพธิ์โต
48 41085 5 4 16 นาย สุรวุฒิ สุทธิชล
49 41086 5 4 17 นาย อภิรักษ์ โสดผักแว่น
50 37802 5 4 18 นางสาว ดวงฤทัย แดงอิทธิภัค
51 37805 5 4 19 นางสาว ธัญยธรณ์ แบ้กระโทก
52 37855 5 4 20 นางสาว อาทิตยา วงค์ชาชม
53 37881 5 4 21 นางสาว กัญญ์วรา กุฎโพธิ์
54 37885 5 4 22 นางสาว ณัฏฐณิชา เจริญพจน์
55 37920 5 4 23 นางสาว ขวัญหทัย จริงประโคน
56 37928 5 4 25 นางสาว ปรางค์ทอง ปุรา
57 37930 5 4 26 นางสาว ปรียาภรณ์ เพชรราม
58 37934 5 4 27 นางสาว เพ็ญญารัตน์ มหิศยา
59 37939 5 4 28 นางสาว สิรินดา สีลาจันทร์
60 37942 5 4 29 นางสาว สุภาภรณ์ บกกระโทก
61 37976 5 4 30 นางสาว ปาณิศา รัตนสังวร
62 38021 5 4 31 นางสาว พนิตนันท์ เถี่ยวสูงเนิน
63 38072 5 4 32 นางสาว อภิญญา จันทร์งูเหลือม
64 38150 5 4 33 นางสาว วริศรา หวังเลียบกลาง
65 38186 5 4 34 นางสาว คีตราภัทร ชอบมาก
66 38239 5 4 35 นางสาว พัชราภา นกสันเทียะ
67 38288 5 4 36 นางสาว อัญชสา บุญผ่อง
68 41087 5 4 37 นางสาว เกศินี ศักดิ์จิรรัตน์
69 41088 5 4 38 นางสาว จันทร์งาม รักษาสุวรรณ
70 41090 5 4 39 นางสาว นภัสกร คงกลาง
71 41091 5 4 40 นางสาว พิมพ์มาดา ไทยธานี
72 41092 5 4 41 นางสาว วาสนา รัตนวิภาสชัย
73 41093 5 4 42 นางสาว วิลาสินี กลิ่นทับ
74 41094 5 4 43 นางสาว สาธิกา ไทยจันอัด
75 41095 5 4 44 นางสาว อรอุมา เกิดมงคล
76 41096 5 4 45 นางสาว อริสรา มะสีผา
77 41097 5 4 46 นางสาว อาทิตยาภรณ์ จรสายออ
78 37840 5 5 35 นางสาว ธนิษฐา ศรีทรัพย์
79 37718 5 6 2 นาย พสธร อัตตวิริยะสุวร
80 41159 5 8 40 นางสาว วิลาสินี ชายทวีป
81 38257 5 14 16 นาย ธนกร พิมพ์กลาง
82 38034 5 17 7 นาย ชลชาติ นรรัตนทวีสุข
83 37926 5 17 18 นางสาว ธิดารัตน์ เกิดน้อย
84 38187 5 17 24 นางสาว จุฑาทิพย์ พรึมกระโทก
85 38194 5 17 25 นางสาว ภัณฑิรา สันติชัยรัตน์
86 38282 5 17 26 นางสาว รัญชิดา มุ่งเจียกกลาง
87 38315 5 17 27 นางสาว ฐิตาพร เทพไทอำนวย
88 41278 5 17 31 นางสาว ธนัฏฐา เด่นกระโทก
89 41279 5 17 32 นางสาว เนตรชนก บุตรดี
90 41280 5 17 33 นางสาว พิศโสภา พรมพันธ์ใจ
91 41282 5 17 35 นางสาว วันวิสาข์ ว่องไว
92 41283 5 17 36 นางสาว สุมิตรา ของโพธิ์
93 41284 5 17 37 นางสาว อริสรา พรมโคตร

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)