ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 41300 1 1 1 เด็กชาย กรรณกฤช ปัจจัยเจริญ
2 41386 1 3 19 เด็กหญิง กีรติกา แก้วเพ็ชร
3 41495 1 6 24 เด็กหญิง ฐิติวิมล สมัครไทย
4 41504 1 6 33 เด็กหญิง ภัทรธิดา เคล้าพิมาย
5 41597 1 9 6 เด็กชาย ชนกชล งบครบุรี
6 41606 1 9 15 เด็กชาย ปัณณวัฒน์ สุวรรณพันธ์
7 41680 1 11 10 เด็กชาย ธีร์ธวัช ป้อมกระโทก
8 40366 2 1 3 เด็กชาย กฤตเมธ อันทะเกษ
9 40367 2 1 4 เด็กชาย กฤตยชญ์ อันทะเกษ
10 40369 2 1 6 เด็กชาย จิรายุทธ อาจจอหอ
11 40371 2 1 7 เด็กชาย ณัฐกิตติ์ จำปา
12 40375 2 1 11 เด็กชาย ธนกร เรืองกระโทก
13 40378 2 1 14 เด็กชาย ปัณณวิชญ์ น้อยหมื่นไวย
14 40382 2 1 18 เด็กชาย พีรพัฒน์ ไวยสุขศรี
15 40384 2 1 20 เด็กชาย วิรภัทร ภักดิ์กระโทก
16 40527 2 5 31 เด็กหญิง นิชาภา เพชรประไพ
17 40531 2 5 35 เด็กหญิง พิรดาภร ปลั่งกระโทก
18 40802 2 11 29 เด็กหญิง ณัฏ​ฐ​ธิดา​ ถัดกระโทก
19 40806 2 11 33 เด็กหญิง นันทพร ไขโพธิ์
20 40807 2 11 34 เด็กหญิง ปันฑิตา ดีนวนพะเนา
21 40817 2 11 44 เด็กหญิง สุธิดา นันขุนทด

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)