ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 41704 1 11 33 เด็กหญิง พิมนภา เที่ยงกระโทก
2 41722 1 12 11 เด็กชาย ภัทร พวงมณี
3 41732 1 12 21 เด็กหญิง ญาณิศา ฉ่อกระโทก
4 41733 1 12 22 เด็กหญิง ณัฐณิชา ริดจะโป๊ะ
5 41735 1 12 24 เด็กหญิง ธนฤทัย นพธัญญะ
6 41748 1 12 37 เด็กหญิง วิลาสินี โพนทอง
7 41749 1 12 38 เด็กหญิง ศิรภัสสร แสวงศรี
8 41750 1 12 39 เด็กหญิง ศิศิรา เสนา
9 41797 1 14 6 เด็กชาย ฐิติพันธ์ กังแฮ
10 40516 2 5 20 เด็กชาย ออมทรัพย์ ทวีญาติ
11 38969 4 5 22 นางสาว ภัทรมน ตระการเกียรติ
12 39001 4 5 23 นางสาว กิติพร แสนบรรดิษฐ์

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)